ชุดตรวจวัดปริมาณระดับ Pesticides ยาฆ่าแมลงตกค้าง

ชุดทดสอบ ตรวจวัดระดับสารด้วยเทคนิคElisa สำหรับวัดปริมาณในกลุ่มสารยาฆ่าแมลงตกค้าง Pesticide Residues จากตัวอย่างทดสอบ น้ำ แหล่งน้ำ ผัก ผลไม้

 

ชุดตรวจสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต Organophosphate and Carbamate (OP/C) , โดยวิธีการยับยั้งโคลีนเอสเทอเรส Acetylcholinesterase  Inhibition Assay เพื่อวิเคราะห์ สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออรกาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต Organophosphate and Carbamate (OPC) จากตัวอย่างทดสอบต่างๆ เช่น ผลองุ่น ลูกเกด สีทอง 

มีระดับความไว sensitivity LOQ ดังนี้ 

   กลุ่มสาร Organophosphate (ppb)

 • Azinphos methyl 0.3 
 • Chlorpyrifos methyl 0.4 
 • Chlorpyrifos ethyl 0.5 
 • Diazinon 0.6
 • Dichlorvos 0.5 
 • Dicrotophos 2.4 
 • Disulfoton 40 
 • Ethion 0.6 
 • Malathion 1.2 
 • Parathion 0.8 
 • Phorate 1.0 
 • Phosmet 1.2 

------------------------------------------

   กลุ่มสาร Carbamate (ppb)

 • Aldicarb 25 
 • Carbaryl 206 
 • Carbafuran 0.9
 
  

Eurofins Abraxis Glyphosate ELISA Kit, has been granted AOAC Research Institute Performance Tested Methods (PTM) status (AOAC Cert. No. 072104) for use with whole grain durum wheat, whole grain oats, oat groats, dried yellow peas, and dried red lentils. 

 

The Eurofins Abraxis Glyphosate ELISA Kit is the first rapid method to receive this certification status.

 

ชุดทดสอบที่เกี่ยวข้อง

ชุดทดสอบวัตถุอันตรายทางการเกษตร Crop protection chemicals  

ชุดตรวจระดับสารยาปราบวัชพืชและยาฆ่าแมลง

สำหรับหาปริมาณสาร Glyphosate, Pyrethroids, Atrazine,  Acetochlor, Cyclodienes, Diuron, DDE/DDT, Metolachlor ,  2,4- D , Triflularin และอื่นๆ

ตรวจจากในตัวอย่างต่างๆ เช่น น้ำ น้ำเลือด อาหาร ดิน ตะกอน โคลน

สามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการวิเคราะห์ระดับของสารในแหล่งน้ำ หรือ ต้นทางการผลิตอาหาร เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดี และยืนยันสำหรับอาหารปลอดภัย

ใช้เพื่อการตรวจแหล่งน้ำสะอาดปลอดภัยในการบริโภค Water Safety Applications ได้แก่  drinking water monitoring, point source testing, effluent monitoring, and run-off assessment and monitoring จึงต้องมีการตรวจหาสารตกค้าง เช่น ไซเพอร์เมทริน ไพรีทรอยส์สังเคราะห์ Synthetic Pyrethroid, สารเคลือบเมล็ด Imidacloprid, สารไอโซโพรทูรอน Isoproturon และ สารพาราควอต Paraquat

ชุดตรวจสารไพรีทรอยด์ Pyrethroid Elisa Kit 

ชุดตรวจระดับสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน Organochlorines (OCs) เช่น DDT , DDE Elisa Kit 

 


ชุดตรวจระดับอิมิดาคลอพริด สารเคลือบป้องกันเมล็ดจากแมลงปากดูด Imidacloprid Test Kit 
Visitors: 132,042