หน้าแรก

บจ. คอมแพทค์ เวิร์ธ ฯ เราขอเสนอ แนะนำ สินค้าอุปกรณ์ ประเภทเครื่องใช้ และ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่ปรากฏในเว๊บเพจนี้ 

 

>HACCP/GMP Tools เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความปลอดภัยอาหาร   

>Test Kits ชุดทดสอบต่างๆ ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม 

>Recommended แนะนำผลิตภัณฑ์ 

>info สาระที่เกี่ยวข้อง

เพื่อช่วยให้ท่านได้ใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ผลการทดสอบในเบื้องต้น 

เพื่อให้ท่านได้รับทราบผลทดสอบได้ก่อน ซึ่งอาจเป็นการตรวจทดสอบในเชิงกึ่งปริมาณ (พบ-ไม่พบ หรือ เทียบระดับสี)  ตลอดตนตรวจติดตามคุณภาพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ช่วยในการตรวจประเมินความเสี่ยง ก่อนดำเนินการตัดสินใจใดๆ

เพื่อการป้องกันและควบคุมการผลิต ที่ก่อให้เกิดหรืออาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ อันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรือ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้รวบรวมตัวอย่างทดสอบ ได้อย่างทั่วถึง เพื่อความมั่นใจในผลการทดสอบ

สำหรับการตรวจเชื้อจุลชีพ สารเคมี สารพิษ และอื่นๆ ทางด้านตรวจทางกายภาพ ที่อาจปนเปื้อนได้ในขบวนการผลิต จากสิ่งส่งตรวจต่างๆ 

ใช้ที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากในภาคสนาม หรือ จุดตรวจเช็คคุณภาพ เพื่อช่วยขจัดอันตรายในผลิตภัณฑ์ และ ทวนสอบผลเครื่องมืออุปกรณ์ได้เอง ในการตัดสินใจบริหารความเสี่ยงในการจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

ระบบ HACCP/GMP ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเป็นระบบ ISO 22000: ในการการจัดการด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหาร และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่อาหาร

ระบบนี้ผู้ประกอบการอาหาร มีการขอการรับรองระบบมากขึ้น เนื่องจากประเทศคู่ค้า ได้ให้ความสำคัญในการต้องการสินค้า ที่มาจากประเทศที่มีโรงงานผลิต ที่มีระบบ Food Safety ประกันความปลอดภัยของสินค้าตลอดระบบห่วงโซ่อาหารมากๆขึ้น ตลอดจนสามารถจัดการได้ดีเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม จึงต้องพิจารณาในการเลือกใช้สินค้าต่างๆ ให้เหมาะสม เช่น

เครื่องฟอกอากาศ Air Cleaner หรือ Air Purifier เครื่องบำบัดอากาศฆ่าเชื้อ Air Sanitizer

 

อุปกรณ์ชุดป้องกันร่างกายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติการ PPE Protective Clothing และ ผู้เกี่ยวข้อง

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบสารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง Pesticides หรือ สารกำจัดวัชพืชสารเคมีเกษตรตกค้าง Crop Protection Chemicals

 

อุปกรณ์ทำความสะอาด และ ตรวจสอบการออกฤทธิ์ของน้ำยาฆ่าเชื้อ Sanitizers

 

เครื่องมือทดสอบสุขอนามัย Hygiene Monitoring เพื่อพิสูจน์ยืนยันความสะอาดในขบวนการล้าง

 

อุปกรณ์ สวอบSwab ตรวจยืนยันความสะอาดสุขอนามัยบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร มือ และ อากาศ

 

ตลับอาหารเลี้ยงเชื้อแห้ง Dry Plate สำเร็จรูปพร้อมใช้ เพื่อนับปริมาณจุลชีพรวม และ จุลชีพก่อโรค

 

ชุดตรวจ Raw materials การปลอมปนวัตถุดิบ

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบอาหารปนเปื้อนด้านกายภาพ ตรวจจับสิ่งแปลกปลอม Metal Detector

 

เครื่องมือตรวจสารตกค้าง เช่น ยาปฏิชีวนะ Antibiotics

 

ชุดตรวจสารก่อภูมิแพ้ Allergen

 

ชุดตรวจการปนเปื้อนของโลหะหนัก Heavy Metals

 

เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น ฯ

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 5,118