หน้าแรก

Compact Worth Corporate : 

บริษัท คอมแพทค์ เวิร์ธ ฯ ขอแนะนำ สินค้าอุปกรณ์ ประเภทเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ เครื่องตรวจวัดและชุดสอบทางวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ จากโรงงานผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก เช่น

  • Eurofins Abraxis ยูโรฟินส์-อะบราซีส หรือ GSD* (Gold Standard Diagnostics)   
  • Sampling Systems แซมปิ้งซิสเท็มส์
  • Awareness Technology อแวร์เนสเทคโนโลยี
  • Rega Biotech เรก้าไบโอเทค 
  • และ อื่นๆ  

 

HACCP/GHP Tools เครื่องมือ ที่ใช้ในการจัดการ ให้สามารถควบคุม ปฏิบัติไปตามกฎระเบียบต่างๆ เช่น FSMA compliance

 

Test Kits ชุดทดสอบ หาระดับปริมาณสารเคมีตกค้างหรือปนเปื้อนหรือ ตรวจหาจุลชีพต่างๆ ในอาหาร ยา สิ่งแวดล้อม ในปัจจัยการผลิต ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวตกรรม  

 

แนะนำ ผลิตภัณฑ์ Recommended ช่วยในจัดทำ safety plan ในการจัดการ safety test หรือ จนถึงการทวนสอบ verification

พร้อมสาระ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดการที่ดี 

ในด้านสุขอนามัย hygiene and sanitation และ ด้านความปลอดภัยสิ่งแลดล้อม environmental safety and management 

เพื่อช่วยให้ท่านได้ใช้งานเครื่องมือและproductsต่างๆ เหล่านั้น ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ผลการทดสอบในเบื้องต้น 


ช่วยให้ท่าน ได้รับทราบผลทดสอบได้ก่อน รวดเร็ว ซึ่งอาจเป็นการตรวจทดสอบในเชิงกึ่งปริมาณ (พบ-ไม่พบ หรือ เทียบระดับสี)  ตลอดตนตรวจติดตามคุณภาพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ช่วยในการตรวจประเมินความเสี่ยง ก่อนดำเนินการตัดสินใจใดๆ ต่อไป

เพื่อการป้องกันและควบคุมการผลิต ที่ก่อให้เกิดหรืออาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ อันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรือ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้รวบรวมสุ่มเก็บตัวอย่างทดสอบ sampling ได้อย่างแม่นยำ ทั่วถึง

 

เพื่อความมั่นใจในผลการทดสอบสำหรับการตรวจเชื้อจุลชีพ สารเคมี สารพิษ และอื่นๆ ทางด้านตรวจทางกายภาพ ที่อาจปนเปื้อนได้ในขบวนการผลิต จากสิ่งส่งตรวจต่างๆ โดยการใช้ที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากในภาคสนาม หรือ จุดตรวจเช็คคุณภาพ เพื่อช่วยขจัดอันตรายในผลิตภัณฑ์ และ ทวนสอบผลเครื่องมืออุปกรณ์ได้เอง 

 

ช่วยในการตัดสินใจบริหารความเสี่ยง ของการจัดการความปลอดภัยของระบบ HACCP/GHPs และ การพัฒนาเป็นระบบ ISO 22000: Food Safety System Certification การการจัดการด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหาร และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่อาหาร

 

เนื่องจากผู้ประกอบการด้านอาหาร มีการขอการรับรองระบบนี้มากขึ้น และประเทศคู่ค้า ได้ให้ความสำคัญที่ต้องการสินค้า ที่มาจากโรงงานผลิตอาหารที่มีระบบ Food Safety ประกันความปลอดภัยของสินค้าตลอดระบบห่วงโซ่อาหาร และ มีความสามารถในจัดการที่เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย 

จึงจะต้องพิจารณาในการเลือกใช้สินค้าต่างๆ ที่มีคุณภาพดีที่เกี่ยวของให้เหมาะสมควบคู่กันไป 

 

*ครื่องฟอกอากาศ Air Cleaner หรือ UV Air Purifier เครื่องบำบัดอากาศฆ่าเชื้อ Air & Surface Sanifier,

 

 *อุปกรณ์ชุดป้องกันร่างกายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติการ PPE Protective Clothing

 

 *อุปกรณ์ทำความสะอาด และ ตรวจสอบการออกฤทธิ์ของน้ำยาฆ่าเชื้อ Sanitizer strips

 

*เครื่องมือทดสอบสุขอนามัย Hygiene Monitoring เพื่อพิสูจน์ยืนยันความสะอาด, สวอบ Surface Swab ตรวจหาสารตกค้าง บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร มือ และ อากาศ, 

 

*ตลับอาหารเลี้ยงเชื้อแห้ง Microbiological plate สำเร็จรูปพร้อมใช้, เครื่องวัดปริมาณจุลชีพรวม และ จุลชีพก่อโรคเร่งด่วน Microbial fast detection

 

*เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบอาหารปนเปื้อนด้านกายภาพ ตรวจจับสิ่งแปลกปลอม Metal Detector and Cert. Test pieces

 

*เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ Thermometer และความชื้นฯ 

 

*ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบสารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง Pesticides หรือ สารกำจัดวัชพืชสารเคมีเกษตรตกค้าง Crop Protection Chemicals,

 

 *ชุดตรวจ Raw materials การปลอมปนวัตถุดิบ Melamine

 

*ชุดตรวจดัดแปลงพันธุกรรม GMOs

 

 *แผ่นสตริปตรวจสารเคมีอันตรายในอาหาร เช่น Histamine , 

 

*เครื่องมือตรวจยาสัตว์หรือสารตกค้าง เช่น Beta-agonists -Nitrofurans -Antibiotics, 

 

*ชุดตรวจสารก่อภูมิแพ้ Food Allergens

 

*ชุดตรวจการปนเปื้อนของโลหะหนัก Heavy Metals Test

 

ใหม่ # *ชุดทดสอบเร่งด่วน สำหรับทดสอบเนื้อหมูปนปลอม Pork meat contaminants

Visitors: 139,678