เครื่องตรวจสุขอนามัย ควบคุมจุลชีพอย่างรวดเร็ว Hygiene Monitor

Rapid Hygiene Monitoring Systems เป็นเครื่องตรวจระดับสาร ATP โดย bio-luminescence technology ที่ช่วยในการประเมินควบคุมจำนวนจุลชีพ และพิสูจน์ความสะอาดในการล้างบนผิวสัมผัสอาหาร surface cleanliness monitoring

เป็นชุดทดสอบระบบสุขอนามัยแบบรวดเร็ว  ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว สำหรับตรวจสอบสุขอนามัยของห้องสะอาด เช่น โรงพยาบาล โรงงานผลิตอาหาร ฯ

เนื่องจากการพิสูจน์ระดับของความสะอาด มีจุลชีพที่ไม่อาจสังเกตได้ด้วยตาเปล่า ในสถานที่สะอาดที่ขบวนการผลิตอาหาร หรือ ยา ในบริเวณที่มีโอกาสเสี่ยง เช่น พื้นผิวสัมผัส หรือ ภาชนะต่างๆ  ซึ่งอาจมีเศษซากอาหารขนาดจิ๋ว ที่เป็นแหล่งพลังงานให้กับเชื้อจุลชีพปนเปื้อน
โดยการฝึกอบรม “วิธีการใช้งานเครื่องฯ”จะสามารถใช้เครื่องมือและชุดทดสอบนี้ได้เอง ในเวลาไม่นาน

การทดสอบนี้มีความสอดคล้องกับวิธีการนับจำนวนเซล ( viable cell count) ซึ่งต้องเสียเวลา รอคอยผลนาน 2-5 วัน
ผลการทดสอบทำให้ท่านสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง ตัดสินใจ ลดความเสี่ยงได้ทันที  เช่น  ล้างทำความสะอาดLine ใหม่ เพื่อป้องกันความสูญเสีย ทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่อง Cleaning Validation ( 21 CFR 211.113 Control of microbiological contamination )
เพื่อพัฒนาและปรัปปรุงระบบคุณภาพ HA HACCP/GMP

 

 

สวอบทดสอบหาเศษซากโปรตีน Protein Residue Test พิสูจน์การล้างทำความสะอาดบนพื้นผิวสัมผัส อย่างรวดเร็ว 

ไม่ต้องใช้เครื่องมือวัด

สามารถอ่านผลของปฏิกิริยา หลังจากบ่มที่อุณหภูมิห้องนาน 10 นาที 

แล้วสังเกตการเทียบสี กับแผ่นเทียบสี

Colour Chart ที่ข้างหลอดมี 4 ระดับ

RESULT ผล/Status ความสะอาด/Colour สี    ระดับโปรตีน Detection limit

PASS / Clean / Green                                 <15-20 μg 

FAIL / Borderline / Grey                               50 μg   - 60 μg

FAIL / Dirt / Light Purple                              80 μg   - 250 μg

FAIL/  Heavy Dirt / Dark purple                   300 μg   - 500 μg

แสดงผลรวดเร็ว Fast, ใช้ง่าย Easy to Use, คล่องสะดวก

Flexible สำหรับงาน HACCP ,GMP ในการตรวจสอบพื้นผิวหลังการล้าง

Pro-Clean เพื่อเป็นการพิสูจน์ยืนยันความสะอาดบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร

Medi-Check เพื่อเป็นการพิสูจน์ยืนยันความสะอาดบนพื้นผิวสัมผัสเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

สวอบทดสอบหาเศษซากน้ำตาล Sugar Residue Test พิสูจน์การล้างทำความสะอาดบนพื้นผิวสัมผัส อย่างรวดเร็ว 
SpotCheck Plus สำหรับตรวจเศษซากน้ำตาล Glucose and Lactose

CrossCheck สวอบทดสอบ ใช้ตรวจระดับการทำงาน activity ของ Acid phosphatase เอนไซม์ตามธรรมชาติ ที่บ่งชี้ถึงเนื้อดิบ ประยกต์ใช้ตรวจกับพื้นผิว เขียงแผงขายเนื้อ
สวอบทดสอบ ZymoSnap  ใช้ตรวจระดับการทำงาน activity ของ Alkaline phosphatase ตรวจสอบการฆ่าเชื้อแบบ pasteurization ในผลิตภัณฑ์นม
Visitors: 47,618