Analytica 2024

การประชุม Analytica 2024

09–12 เมษายน 2024 

Trade Fair Centre Messe München 

งานแสดงสินค้าชั้นนำของโลกสำหรับเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ เทคโนโลยีชีวภาพ 

Visitors: 139,678