ตลับเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อ พร้อมใช้สำเร็จรูป compact dry plates

Compact Dry เป็นเพลทฉาบอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ แบบแห้ง ชนิดสำเร็จรูป พร้อมใช้ได้ง่าย สามารถ อ่านผลได้ชัดเจน เหมาะสำหรับการตรวจตัวอย่าง จากอาหารชนิดต่างๆ น้ำ อาหารเลี้ยงสัตว์ ฯ เพื่อนับจำนวนปริมาณรวมทั้งหมดของแบคทีเรีย หรือ จุลชีพก่อโรคต่างๆ รวมถึง ยีสต์และเชื้อรา เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคตามเกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานอาหาร  โดยผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองสากลจาก  Microval / AOAC

    ไม่ต้องยุ่งยากกับในการเตรียมและควบคุมคุณภาพมีเดียร์แบบวุ้นดั่งเดิม
    ขนาดบรรจุกล่องละ10ซองฟรอยด์ ซองละ4ตลับเพลท(40/240plate covers)
    เก็บไว้ใช้ได้นานถึง12-18เดือน ในอุณหภูมิห้อง 30 °C
    ตัวอย่างสารทดสอบสามารถแพร่ไปบนเพลทได้อย่างสม่ำเสมอ
    มีแผ่นcover ปิดป้องกันอันตราย จากการฟุ้งกระจาย
    ขนาดพอเหมาะ สามารถซ้อนกันได้ นำออกไปใช้ที่จุดทดสอบได้
    โคโลนีเต็บโตได้ทั้ง3มิติ จึงเก็บตัวอย่างโคโลนีเพื่อทดสอบเพาะเชื้อยืนยันผลได้ง่าย
    อ่านผลง่าย เห็นสีได้ชัดเจน
    มีเอกสาร MSDS และ Certification of Analysis ( COA )เมื่อส่งมอบสินค้า  

เพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป สำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อ ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก อ่านผลชัดเจน มีฝาครอบ พร้อมใช้งาน สำหรับเลี้ยงเชื้อ
จุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Count )
เชื้อยีสต์และรา (Yeast & Mold)
เชื้ออีโคไลและโคลิฟอร์ม (Coliform and E.coli)
เชื้อโคลิฟอร์ม (Coliform)
เชื้อสตาฟิโลค๊อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)
เชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella)จากเพลทอาหารคัดเลือก
เชื้อเอนเทอโรแบคทีริเชียอิ (Enterobacteriacae)
เชื้อวิบริโอ พาราเฮโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus)
เชื้อบาซิลลัส ซีเรียส (Bacillus Cereus)

และเชื้ออื่นๆ PA , YMR ,  AQ , LS , ETB , ETC , CC 


AOAC appproval / MicroVal certification

อื่นๆ สวอบตรวจเชื้อลิสทีเรีย Listeria ในอาหารพร้อมบริโภค  เพลทอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ สำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

 

Contact slide ตรวจหาปริมาณแบคที่เรียก่อโรคต่างๆ จากบนพื้นผิวสะอาด

Visitors: 12,745