เครื่องตรวจสาร Herbicide สารเคมีป้องกันวัชพืชตกค้าง

เครื่องตรวจสารปริมาณสารเคมี ป้องกันวัชพืชตกค้าง ในตัวอย่าง น้ำ หรือ สิ่งแวดล้อม โดยวิธี Elisaและหรือ Magnitic Particlesสำหรับ Crop Protection Chemicals
ชุดตรวจปริมาณสาร ไพรีทรอยด์ Pyrethoids,
ชุดตรวจ สารไอโซไพรทูรอน ยาปราบวัชพืช Isoproturon · สารพาราควอต Paraquat หรือ สารกรัมม๊อกโซน Gramoxone  · เมโทลาคลอร ที่ใช้พ่นก่อนการงอกของวัชพืช Metolachlor   ·อะทราซีน สารกำจัดวัชพืช Atrazine · เฮดโดนัล สารใช้กำจัดวัชพืชพวกใบกว้างและกก 2,4-D   · สารอันตรายทางการเกษตร คาร์เบนดาซิม / เบโนมิล ป้องกันกำจัดเชื้อรา  กำจัดหนอน แมลง เพลี้ย Carbendazim/ Benomyl  ·สารรอะลาคลอร์ สารกำจัดวัชพืช ในพืชไร่ ข้าวโพด Alachlor  · ไทรอาซินเมตาโบไลท์ Triazine Metabolites   · สาร ดีดีอี ดีดีที มลพิษตกค้างทางการเกษตร DDE/DDT  ·  สารกำจัดวัชพืช ไดยูรอน ในพืชไร่ สับปะรด Diuron · สารไกลโฟเสทควบคุมหญ้า กำจัดวัชพืช Glyphosate ·
สารกำจัดโรคพืช อะซ็อกซีสโตรบิน Azoxystrobin ·สารป้องกันกำจัดวัชพืช ฟลูริโดน Fluridone สารป้องกันและกำจัดเชื้อรา ไพราโคลสโตรบิน Pyraclostrobin
ชุดตรวจสารเคมีป้องกันพืช Crop Protection Chemicals ชุดตรวจ เมโทลาคลอร สารใช้พ่นก่อนการงอกของวัชพืช s-Metolachlor Plate Kit, r-Metolachlor Plate Kits, Metolachlor-ESA Plate Kit, s-Metolachlor Tube Kit, r-Metolachlor Tube Kit

ชุดตรวจสารกำจัดวัชพืช อะทราซีน Atrazine Plate Kit, Monoclonal Atrazine Tube Kit
ชุดตรวจ เฮดโดนัล สารใช้กำจัดวัชพืชพวกใบกว้างและกก ในข้าวนาลุ่ม ข้าวน้ำลึกและในนาหว่านน้ำตม 2,4-D Plate Kit และ 2,4-D Tube Kit
ชุดตรวจสารอันตรายทางการเกษตร คาร์เบนดาซิม / เบโนมิล ป้องกันกำจัดเชื้อรา  กำจัดหนอน แมลง เพลี้ย Carbendazim/ Benomyl Plate Kit
ชุดตรวจ สารอะลาคลอร์ สารกำจัดวัชพืช ในพืชไร่ ข้าวโพด Alachlor Plate Kit
ชุดตรวจ ไทรอาซินเมตาโบไลท์ Triazine Metabolites, ELISA kit
ชุดตรวจสาร ดีดีอี ดีดีที มลพิษตกค้างทางการเกษตร DDE/DDT , ELISA kit
ชุดตรวจสารกำจัดวัชพืช ไดยูรอน ในพืชไร่ สับปะรด Diuron, ELISA kit
ชุดตรวจสารไกลโฟเสทควบคุมหญ้า กำจัดวัชพืช Glyphosate, ELISA kits
ชุดตรวจยาฆ่าแมลง สปายโนซีน Spynosyn, ELISA kit
Visitors: 8,742