เครื่องตรวจและสวอบตรวจหาเชื้อจุลชีพก่อโรค


เครื่องตรวจปริมาณจำนวนเชื้อจุลชีพ อย่างเร่งด่วน*  โดยหลักการวัดการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์  Fluorescent assay (ไม่ต้องการใช้เครื่องอุ่นสาร) 

วิธีการทดสอบ Method Performance Tested Validations นี้ได้การรับรอง สำหรับนับจำนวนเซลล์ ทดสอบการปนเปื้อนของจุลชีพต่างๆ ที่ต้องการความสะดวกปลอดภัย มีความไวสูง แม้จำนวนแบคที่เรียน้อยกว่า 10 โคโลนี Colony Forming Unit (CFUs/mL) ภายใน 4-5 ชั่วโมงเท่านั้น เหมาะสำหรับตรวจ น้ำ อาหาร และ พื้นผิวผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย สามารถแสดงผลรวดเร็ว กว่าวิธีเลี้ยงเชื้อดั้งเดิม Conventional method ใช้งานได้ง่าย แม้ในแล็ปภาคสนาม ซึ่งผู้ปฏิบัติการทดสอบ มีพื้นฐานด้านงานจุลชีววิทยาที่จำกัด

โปรดสอบถาม media(s) สำหรับทดสอบ

*จุลชีพรวมของแบคทีเรียไม่ต้องการอากาศ :Total Aerobic Organisms

ฟีคัลโคริฟอร์ม : Feacal Coliforms

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด Total Coliforms:

อี. โคโล : E.coli:

เอนเทอโรค๊อกคัส : Enteroccous:

ซาลโมเนลลา : Salmonella

สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส : Staphylococcus Aureus

Listeria, Listeria monocytogenes, Campylobacter, E.coli 0157:H7, MRSA (Methicilin Resistant Staphylococcus)

Visitors: 47,683