เครื่องตรวจและสวอบตรวจหาเชื้อจุลินทรีย จุลชีพก่อโรคในอากาศ อาหาร พื้นผิวสัมผัส และ สิ่งแวดล้อม Fluorometer

เหมาะสำหรับ งานวิจัย R&D 

 

เครื่องตรวจปริมาณจำนวนเชื้อจุลชีพ อย่างเร่งด่วน*  โดยหลักการวัดการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์  Fluorescent assay (ไม่ต้องการใช้เครื่องอุ่นสาร) 

วิธีการทดสอบ Method Performance Tested Validations นี้ได้การรับรอง สำหรับนับจำนวนเซลล์ ทดสอบการปนเปื้อนของจุลชีพต่างๆ ที่ต้องการความสะดวกปลอดภัย  

ขีดจำกัด ความไว จำนวนแบคที่เรีย  < 10 โคโลนี Colony Forming Unit (CFUs/mL) ภายใน 4-5 ชั่วโมง 

สำหรับ ตรวจน้ำ อาหาร พื้นผิว ผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย hygienic products

สามารถแสดงผลรวดเร็ว กว่าวิธีเลี้ยงเชื้อดั้งเดิม Conventional method ใช้งานได้ง่าย แม้ในแล็ปภาคสนาม ซึ่งผู้ปฏิบัติการทดสอบ มีพื้นฐานด้านงานจุลชีววิทยาที่จำกัด


โปรดสอบถาม media(s) สำหรับ ใช้ร่วมทดสอบ

*จุลชีพรวมของแบคทีเรียไม่ต้องการอากาศ :Total Aerobic Organisms

ฟีคัลโคริฟอร์ม : Feacal Coliforms

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด Total Coliforms:

อี. โคโล : E.coli:

เอนเทอโรค๊อกคัส : Enteroccous:

ซาลโมเนลลา : Salmonella

สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส : Staphylococcus Aureus

Listeria, Listeria monocytogenes, Campylobacter, E.coli 0157:H7, MRSA (Methicilin Resistant Staphylococcus)

Visitors: 135,191