ชุดตรวจวัดปริมาณระดับPesticides ยาฆ่าแมลงตกค้าง

 

ชุดทดสอบตรวจวัดด้วยเทคนิคElisa สำหรับวัดระดับปริมาณในกลุ่มสารยาฆ่าแมลงตกค้าง Pesticide Residuesวัดในน้ำ แหล่งน้ำ ผัก ผลไม้

ชุดตรวจสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต Organophosphate and Carbamate (OPs/C)

ชุดตรวจสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน Organochlorines (OCs)
ชุดทดสอบสารกำจัดแมลงอิมิดาคลอพริด Imidacloprid
ชุดตรวจยาฆ่าแมลง สปายโนซีน / สปินโนแซด Spynosyn หรือ Spinosad
ชุดตรวจการยับยั้งโคลีนเอสเทอเรส Acetylcholinesterase Inhibition Assay เพื่อวิเคราะห์ สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออรกาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต Organophosphate and Carbamate (OP/C) ในผลองุ่น ลูกเกด สีทอง หรือ  Organochlorines ในผลไม้แห้ง


ชุดทดสอบที่เกี่ยวข้อง

ชุดทดสอบวัตถุอันตรายทางการเกษตร Crop protection chemicals  

ชุดตรวจระดับสารยาปราบวัชพืชและยาฆ่าแมลง

สำหรับหาปริมาณสาร Glyphosate, Pyrethroids, Atrazine,  Acetochlor, Cyclodienes, OP & Carbamate, Diuron, DDE/DDT, Metolachlor และ 2,4-D 

ตรวจจากในตัวอย่างน้ำ น้ำเลือด อาหาร ดิน ตะกอน โคลน

สามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการวิเคราะห์ระดับของสารในแหล่งน้ำ หรือ ต้นทางการผลิตอาหาร เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดี และยืนยันสำหรับอาหารปลอดภัย

ใช้เพื่อการตรวจแหล่งน้ำสะอาดปลอดภัยในการบริโภค Water Safety Applications ได้แก่  drinking water monitoring, point source testing, effluent monitoring, and run-off assessment and monitoring จึงต้องมีการตรวจหาสารตกค้าง เช่น ไซเพอร์เมทริน ไพรีทรอยส์สังเคราะห์ Synthetic Pyrethroid, สารเคลือบเมล็ด Imidacloprid, สารไอโซโพรทูรอน Isoproturon และ สารพาราควอต Paraquat


Visitors: 43,788