ชุดตรวจวัดปริมาณPesticides ยาฆ่าแมลงตกค้าง

ชุดตรวจวัดElisa หาระดับปริมาณในกลุ่มสารยาฆ่าแมลงตกค้าง Pesticide Residues ในน้ำ ผัก ผลไม้

ชุดตรวจสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต Organophosphate and Carbamate (OPs/C)

ชุดตรวจสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน Organochlorines (OCs)
ชุดทดสอบสารกำจัดแมลงอิมิดาคลอพริด Imidacloprid
ชุดตรวจยาฆ่าแมลง สปายโนซีน / สปินโนแซด Spynosyn หรือ Spinosad

ชุดตรวจสารยาปราบวัชพืชและยาฆ่าแมลง

สำหรับหาปริมาณสาร Glyphosate, Pyrethroids, Atrazine,  Acetochlor, Cyclodienes, OP & Carbamate, Diuron, DDE/DDT, Metolachlor และ 2,4-D

ตรวจจากในตัวอย่างน้ำ น้ำเลือด อาหาร ดิน ตะกอน โคลน

ชุดทดสอบวัตถุอันตรายทางการเกษตร สารพิษตกค้าง ยาฆ่าแมลง ต่างๆ 

สามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการวิเคราะห์ระดับของสารยาฆ่าแมลงต่าง ในแหล่งน้ำ หรือ ต้นทางการผลิตอาหาร เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดี และยืนยันสำหรับอาหารปลอดภัย


ใช้เพื่อการตรวจแหล่งน้ำสะอาดปลอดภัยในการบริโภค Water Safety Applications ได้แก่  drinking water monitoring, point source testing, effluent monitoring, and run-off assessment and monitoring จึงต้องมีการตรวจหาสารตกค้าง เช่น ไซเพอร์เมทริน ไพรีทรอยส์สังเคราะห์ Synthetic Pyrethroid, สารเคลือบเมล็ด Imidacloprid, สารไอโซโพรทูรอน Isoproturon และ สารพาราควอต Paraquat

ชุดตรวจการยับยั้งโคลีนเอสเทอเรส เพื่อวิเคราะห์ สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออรกาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต Organophosphate and Carbamate (OP/C) ในผลองุ่น ลูกเกด สีทอง , ชุดทดสอบ Organochlorines ในผลไม้แห้ง

Pesticides Test  ผลิตภัณฑ์ของ Abraxis USA
  
Acetochlor, ELISA Kit 
PN 500021, Magnetic Particle, 100T

Alachlor, ELISA Kits
PN 500071, Magnetic Particle, 100T
PN 500076, Microtiter Plate (96T)
  
Atrazine, ELISA Kits
  PN 500001, Magnetic Particle, 100T (EPA ETV)
  PN 500007, Magnetic Particle, High Sensitivity, 100T
  PN 520005, Microtiter Plate (96T)
  PN 500009, Dipstick, (20T)

Triazine Metabolite (DACT), ELISA Kit
PN 520006, Microtiter Plate (96T)
  
Azoxystrobin, ELISA Kit
        PN 500701, Microtiter Plate (96T)
  
Carbendazin/Benomyl, ELISA Kit
    PN 54002B, Microtiter Plate (96T)
  
Cyclodienes, ELISA Kit 
  PN 540021, Microtiter Plate (96T)
  
2,4-D, ELISA Kits 
  PN 54003A, Microtiter Plate (96T)
  PN 54004B, Coated Tube (40T)  
  
DDE/DDT, ELISA Kit 
  PN 540041, Microtiter Plate (96T)
  
Diuron, ELISA Kit 
  PN 520001, Microtiter Plate (96T)
  
Fluridone ELISA Kit
  PN 500511, Magnetic Particle, 100T
  
Glyphosate, ELISA Kits 
  PN 500081, Magnetic Particle, 120T
  PN 500084, Derivatization Kit
  PN 500086, Microtiter Plate (96T)
  PN 500087, Derivatization Kit
  PN 500082, Diluent, btl/100 mL
  PN 500083, Diluent, btl/1L
  PN 500094, Reagent, Clean-up, 2.5g  

Glyphosate, Dipstick
  PN 500098, (5T)
  PN 500095, (20T)
  
Imidacloprid/Clothianidin, ELISA Kit
  PN 500800, Microtiter Plate (96T)  
  PN 500803, Diluent, Sample, btl/1L
  
Metolachlor, ELISA kits 
  PN 500061, Magnetic Particle, 100T
  PN 500065, Microtiter Plate (96T)
  
Organophosphate/Carbamate (OP/C) Screen Kits 
  PN 550051, Tube (20T)(EPA ETV)
  PN 550055, Microtiter Plate (96T)
  
Penoxsulam ELISA Kit
        PN 500501, Magnetic Particle, 100T
  
Pyraclostrobin, ELISA Kit
    PN 500705, Microtiter Plate (96T)
  
Pyrethroids, ELISA Kit 
  PN 500201, Magnetic Particle, 100T
  PN 500204, Microtiter Plate (96T)
  PN 500201WP, Wipe, Magnetic Particle, 100T
  PN 500202, Diluent, btl/100 mL
  
Spinosyn, ELISA Kit 
  PN 50020B, Coated Tube (40T)
  
Trifuralin, ELISA Kit
    PN 500601, Microtiter Plate (96T)

และอืนๆ โปรดสอบถามรายละเอียดวิธีการใช้ ,SDS ,application
Visitors: 8,742