ชุดตรวจวัดปริมาณPesticides ยาฆ่าแมลงตกค้าง

ชุดตรวจวัดElisa หาระดับปริมาณในกลุ่มสารยาฆ่าแมลงตกค้าง Pesticide Residues ในน้ำ ผัก ผลไม้

ชุดตรวจสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต Organophosphate and Carbamate (OPs/C)

ชุดตรวจสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน Organochlorines (OCs)
ชุดทดสอบสารกำจัดแมลงอิมิดาคลอพริด Imidacloprid
ชุดตรวจยาฆ่าแมลง สปายโนซีน / สปินโนแซด Spynosyn หรือ Spinosad

ชุดตรวจสารปราบวัชพืชและยาฆ่าแมลง

สำหรับหาปริมาณสาร Glyphosate, Pyrethroids, Atrazine,  Acetochlor, Cyclodienes, OP & Carbamate, Diuron, DDE/DDT, Metolachlor และ 2,4-D

ตรวจจากในตัวอย่างน้ำ น้ำเลือด อาหาร ดิน ตะกอน โคลน

ชุดทดสอบวัตถุอันตรายทางการเกษตร สารพิษตกค้าง ยาฆ่าแมลง ตรวจสอบได้รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการวิเคราะห์ระดับของยาฆ่าแมลงต่างๆในแหล่งน้ำ หรือ ต้นทางการผลิตอาหาร เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีสำหรับโครงการอาหารปลอดภัย

ใช้เพื่อการตรวจแหล่งน้ำสะอาดปลอดภัยในการบริโภค Water Safety Applications ได้แก่  drinking water monitoring, point source testing, effluent monitoring, and run-off assessment and monitoring จึงต้องมีการตรวจหาสารตกค้าง เช่น ไซเพอร์เมทริน ไพรีทรอยส์สังเคราะห์ Synthetic Pyrethroid, สารเคลือบเมล็ด Imidacloprid, สารไอโซโพรทูรอน Isoproturon และ สารพาราควอต Paraquat

ชุดตรวจการยับยั้งโคลีนเอสเทอเรส เพื่อวิเคราะห์ สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออรกาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต Organophosphate and Carbamate (OP/C) ในผลองุ่น ลูกเกด สีทอง , ชุดทดสอบ Organochlorines ในผลไม้แห้ง

Visitors: 7,359