เครื่องตรวจสาร Herbicide สารเคมีป้องกันวัชพืชตกค้าง

เครื่องตรวจสารปริมาณสารเคมี ป้องกันวัชพืชตกค้าง ในตัวอย่าง น้ำ หรือ สิ่งแวดล้อม โดยวิธี Elisaและหรือ Magnitic Particlesสำหรับ Crop Protection Chemicals
ชุดตรวจปริมาณสาร ไพรีทรอยด์ Pyrethoids,
ชุดตรวจ สารไอโซไพรทูรอน ยาปราบวัชพืช Isoproturon · สารพาราควอต Paraquat หรือ สารกรัมม๊อกโซน Gramoxone  · เมโทลาคลอร ที่ใช้พ่นก่อนการงอกของวัชพืช Metolachlor   ·อะทราซีน สารกำจัดวัชพืช Atrazine · เฮดโดนัล สารใช้กำจัดวัชพืชพวกใบกว้างและกก 2,4-D   · สารอันตรายทางการเกษตร คาร์เบนดาซิม / เบโนมิล ป้องกันกำจัดเชื้อรา  กำจัดหนอน แมลง เพลี้ย Carbendazim/ Benomyl  ·สารรอะลาคลอร์ สารกำจัดวัชพืช ในพืชไร่ ข้าวโพด Alachlor  · ไทรอาซินเมตาโบไลท์ Triazine Metabolites   · สาร ดีดีอี ดีดีที มลพิษตกค้างทางการเกษตร DDE/DDT  ·  สารกำจัดวัชพืช ไดยูรอน ในพืชไร่ สับปะรด Diuron · สารไกลโฟเสทควบคุมหญ้า กำจัดวัชพืช Glyphosate ·
สารกำจัดโรคพืช อะซ็อกซีสโตรบิน Azoxystrobin ·สารป้องกันกำจัดวัชพืช ฟลูริโดน Fluridone สารป้องกันและกำจัดเชื้อรา ไพราโคลสโตรบิน Pyraclostrobin
ชุดตรวจสารเคมีป้องกันพืช Crop Protection Chemicals ชุดตรวจ เมโทลาคลอร สารใช้พ่นก่อนการงอกของวัชพืช s-Metolachlor Plate Kit, r-Metolachlor Plate Kits, Metolachlor-ESA Plate Kit, s-Metolachlor Tube Kit, r-Metolachlor Tube Kit

ชุดตรวจสารกำจัดวัชพืช อะทราซีน Atrazine Plate Kit, Monoclonal Atrazine Tube Kit
ชุดตรวจ เฮดโดนัล สารใช้กำจัดวัชพืชพวกใบกว้างและกก ในข้าวนาลุ่ม ข้าวน้ำลึกและในนาหว่านน้ำตม 2,4-D Plate Kit และ 2,4-D Tube Kit
ชุดตรวจสารอันตรายทางการเกษตร คาร์เบนดาซิม / เบโนมิล ป้องกันกำจัดเชื้อรา  กำจัดหนอน แมลง เพลี้ย Carbendazim/ Benomyl Plate Kit
ชุดตรวจ สารอะลาคลอร์ สารกำจัดวัชพืช ในพืชไร่ ข้าวโพด Alachlor Plate Kit
ชุดตรวจ ไทรอาซินเมตาโบไลท์ Triazine Metabolites, ELISA kit
ชุดตรวจสาร ดีดีอี ดีดีที มลพิษตกค้างทางการเกษตร DDE/DDT , ELISA kit
ชุดตรวจสารกำจัดวัชพืช ไดยูรอน ในพืชไร่ สับปะรด Diuron, ELISA kit
ชุดตรวจสารไกลโฟเสทควบคุมหญ้า กำจัดวัชพืช Glyphosate, ELISA kits
ชุดตรวจยาฆ่าแมลง สปายโนซีน Spynosyn, ELISA kit

ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจทดสอบของ Abraxis USA

  

Acetochlor, ELISA Kit 

          PN 500021, Magnetic Particle, 100T

 

Alachlor, ELISA Kits

          PN 500071, Magnetic Particle, 100T

          PN 500076, Microtiter Plate (96T)

  

Atrazine, ELISA Kits

          PN 500001, Magnetic Particle, 100T (EPA ETV)

          PN 500007, Magnetic Particle, High Sensitivity, 100T

          PN 520005, Microtiter Plate (96T)

          PN 500009, Dipstick, (20T)

 

Triazine Metabolite (DACT), ELISA Kit

          PN 520006, Microtiter Plate (96T)

  

Azoxystrobin, ELISA Kit

        PN 500701, Microtiter Plate (96T)

  

Carbendazin/Benomyl, ELISA Kit

          PN 54002B, Microtiter Plate (96T)

  

Cyclodienes, ELISA Kit 

          PN 540021, Microtiter Plate (96T)

  

2,4-D, ELISA Kits 

          PN 54003A, Microtiter Plate (96T)

          PN 54004B, Coated Tube (40T)  

  

DDE/DDT, ELISA Kit 

          PN 540041, Microtiter Plate (96T)

  

Diuron, ELISA Kit 

          PN 520001, Microtiter Plate (96T)

  

Fluridone ELISA Kit

          PN 500511, Magnetic Particle, 100T

  

Glyphosate, ELISA Kits 

          PN 500081, Magnetic Particle, 120T

          PN 500084, Derivatization Kit

          PN 500086, Microtiter Plate (96T)

          PN 500087, Derivatization Kit

          PN 500082, Diluent, btl/100 mL

          PN 500083, Diluent, btl/1L

          PN 500094, Reagent, Clean-up, 2.5g  

 

Glyphosate, Dipstick

          PN 500098, (5T)

          PN 500095, (20T)

  

Imidacloprid/Clothianidin, ELISA Kit

          PN 500800, Microtiter Plate (96T)  

          PN 500803, Diluent, Sample, btl/1L

  

Metolachlor, ELISA kits 

          PN 500061, Magnetic Particle, 100T

          PN 500065, Microtiter Plate (96T)

  

Organophosphate/Carbamate (OP/C) Screen Kits 

          PN 550051, Tube (20T)(EPA ETV)

          PN 550055, Microtiter Plate (96T)

  

Penoxsulam ELISA Kit

        PN 500501, Magnetic Particle, 100T

  

Pyraclostrobin, ELISA Kit

          PN 500705, Microtiter Plate (96T)

  

Pyrethroids, ELISA Kit 

          PN 500201, Magnetic Particle, 100T

          PN 500204, Microtiter Plate (96T)

          PN 500201WP, Wipe, Magnetic Particle, 100T

          PN 500202, Diluent, btl/100 mL

  

Spinosyn, ELISA Kit 

          PN 50020B, Coated Tube (40T)

  

Trifuralin, ELISA Kit

          PN 500601, Microtiter Plate (96T)

 

และอืนๆ โปรดสอบถามรายละเอียดวิธีการใช้ ,SDS ,application

 

 

Visitors: 43,785