เครื่องตรวจสาร Herbicide สารเคมีป้องกันวัชพืชตกค้าง

ชุดตรวจระดับสารเคมีป้องกันพืช Crop Protection Chemicals   ตรวจแบบรวดเร็ว โดยเทคนิค competitive ELISA ผลิตภัณฑ์ของ Eurofins Abraxis

  

Acetochlor, ELISA Kit ชุดตรวจระดับสารอะซีโทคลอร์ 

          PN 500021, Magnetic Particle, 100T

 

Alachlor, ELISA Kits ชุดตรวจระดับสารอะลาคลอร์ สารกำจัดวัชพืช ในพืชไร่ ข้าวโพด

          PN 500071, Magnetic Particle, 100T

          PN 500076, Microtiter Plate (96T)

  

Atrazine, ELISA Kits ชุดตรวจสารกำจัดวัชพืช อะทราซีน 

          PN 500001, Magnetic Particle, 100T (EPA ETV)

          PN 500007, Magnetic Particle, High Sensitivity, 100T

          PN 520005, Microtiter Plate (96T)

          PN 500009, Dipstick, (20T)

 

Triazine Metabolite (DACT), ELISA Kit ชุดตรวจระดับสาร ไทรอาซินเมตาโบไลท์ Triazine Metabolites, ELISA kit

          PN 520006, Microtiter Plate (96T)

  

Azoxystrobin, ELISA Kit ชุดตรวจระดับสารกำจัดโรคพืช อะซ็อกซีสโตรบิน 

        PN 500701, Microtiter Plate (96T)

  

Carbendazin/Benomyl, ELISA Kit ชุดตรวจสารอันตรายทางการเกษตร คาร์เบนดาซิม / เบโนมิล ป้องกันกำจัดเชื้อรา  กำจัดหนอน แมลง เพลี้ย 

          PN 54002B, Microtiter Plate (96T)

  

Cyclodienes, ELISA Kit 

          PN 540021, Microtiter Plate (96T)

  

2,4-D, ELISA Kits ชุดตรวจระดับสารเฮดโดนัล สารใช้กำจัดวัชพืชพวกใบกว้างและกก ในข้าวนาลุ่ม ข้าวน้ำลึกและในนาหว่านน้ำตม 2,4-D Plate Kit และ 2,4-D Tube Kit

          PN 54003A, Microtiter Plate (96T)

          PN 54004B, Coated Tube (40T)  

  

DDE/DDT, ELISA Kit ชุดตรวจระดับสาร ดีดีอี ดีดีที มลพิษตกค้างทางการเกษตร ฤทธิ์ยาวนาน

          PN 540041, Microtiter Plate (96T)

  

Diuron, ELISA Kit ชุดตรวจระดับสารกำจัดวัชพืช ไดยูรอน ในพืชไร่ สับปะรด

          PN 520001, Microtiter Plate (96T)

  

Fluridone ELISA Kit

          PN 500511, Magnetic Particle, 100T

  

Glyphosate, ELISA Kits ชุดตรวจระดับสารไกลโฟเสท ใช้ในการกำจัดวัชพืช ควบคุมหญ้า

          PN 500081, Magnetic Particle, 120T

          PN 500084, Derivatization Kit

          PN 500086, Microtiter Plate (96T)

          PN 500087, Derivatization Kit

          PN 500082, Diluent, btl/100 mL

          PN 500083, Diluent, btl/1L

          PN 500094, Reagent, Clean-up, 2.5g  

 

          Glyphosate, Dipstick

          PN 500098, (5T)

          PN 500095, (20T)

 

  

Metolachlor, ELISA kits ชุดตรวจระดับสารเมโทลาคลอร์ ที่ใช้พ่นก่อนการงอกของวัชพืช

          PN 500061, Magnetic Particle, 100T

          PN 500065, Microtiter Plate (96T)

  

Penoxsulam ELISA Kit ชุดตรวจระดับสารพีน็อกซูแลม

        PN 500501, Magnetic Particle, 100T

  

Pyraclostrobin, ELISA Kit  ชุดตรวจระดับสารป้องกันและกำจัดเชื้อรา ไพราโคลสโตรบิน

          PN 500705, Microtiter Plate (96T)

  

  

Trifuralin, ELISA Kit  ชุดตรวจระดับสารเคมีเกษร ไตรฟลูราลิน

          PN 500601, Microtiter Plate (96T)

 

และอืนๆ โปรดสอบถามรายละเอียดวิธีการใช้ instruction , SDS , application

Visitors: 57,150