Food Pathogens จุลชีพก่อโรคในอาหาร

 Food Pathogen จุลชีพก่อโรคในอาหาร เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส พยาธิและโปรโตซัว ต่างๆที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในมนุษย์และสัตว์ โดยผ่านทางอาหารหรือน้ำเป็นหลัก

 

ทำให้ผู้บริโภค เกิดเจ็บป่วยซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคที่มีระดับความรุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากคุกคามต่อชีวิต มี 3 ลักษณะ ได้แก่

  • โรคอาหารเป็นพิษ
  • โรคติดเชื้อจากอาหาร
  • โรคจากสารพิษที่เชื้อสร้างขึ้น

 

 

จุลินทรีย์ก่อโรคมีโอกาสนี้พบบ่อย ที่สำคัญ ได้แก่

 

1 เชื้อแบคทีเรีย เช่น 

  • Staphylococcus aureus,
  • Clostridium botulinum,
  • pathogenic Escherichia coli group,
  • Salmonella spp.
  • Vibrio parahaemolyticus
  • Vibrio cholera

 

2 เชื้อรา เช่น Aspergillus , Penicillium , Fusarium

 

3 ไวรัส เช่น ไวรัสก่อโรคผ่านทางเดินอาหาร (Enteric Viruses) : ไวรัสโรต้า

 

4 โปรโตซัว เช่น Emeba histolytica

 

5 พยาธิ Parasite เช่น พยาธิใบไม้ตับ พยาธิตัวตืด พยาธิไส้เดือนและพยาธิแส้ม้า พยาธิตัวจี๊ด 

 

ดังนั้น จึงควรงดบริโภคอาหารดิบ ปรุงไม่สุก , ผักผลไม้ที่ล้างไม่สะอาดเพียงพอ ปนเปื้อน มีแมลงวันตอม หรือ หยิบของที่ตกหล่นลงบนพื้นกลับมารับประทาน 

Visitors: 132,043