Food Pathogens จุลชีพก่อโรคในอาหาร

 

Food Pathogen จุลชีพก่อโรคในอาหาร เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส พยาธิและโปรโตซัว ต่างๆที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในมนุษย์และสัตว์ โดยผ่านทางอาหารหรือน้ำเป็นหลัก

ทำให้ผู้บริโภค เกิดเจ็บป่วยซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคที่มีระดับความรุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากคุกคามต่อชีวิต มี 3 ลักษณะ ได้แก่ 

  • โรคอาหารเป็นพิษ 
  • โรคติดเชื้อจากอาหาร
  • โรคจากสารพิษที่เชื้อสร้างขึ้น 


จุลินทรีย์ก่อโรคมีโอกาสนี้พบบ่อย ที่สำคัญ ได้แก่

เชื้อแบคทีเรีย เช่น

  • Staphylococcus aureus, 
  • Clostridium botulinum, 
  • pathogenic Escherichia coli group,
  • Salmonella spp.
  • Vibrio parahaemolyticus 
  • Vibrio cholera 

เชื้อรา เช่น Aspergillus , Penicillium , Fusarium

ไวรัส เช่น ไวรัสก่อโรคผ่านทางเดินอาหาร (Enteric Viruses) : ไวรัสโรต้า

โปรโตซัว เช่น Emeba histolytica 

พยาธิ เช่น พยาธิใบไม้ตับ พยาธิตัวตืด พยาธิไส้เดือนและพยาธิแส้ม้า พยาธิตัวจี๊ด 

จากการบริโภคอาหารดิบ ปรุงไม่สุก ผักผลไม้ที่ล้างไม่สะอาด ปนเปื้อน มีแมลงวันตอม หรือ หยิบของที่ตกบนพื้นดินเข้าปาก 

 

 

Visitors: 109,398