เครื่องตรวจสุขอนามัย อย่างรวดเร็ว ควบคุมจุพชีพ ATP Hygiene Monitor

Rapid Hygiene Monitoring Systems เป็นเครื่องตรวจระดับสาร ATP โดย bio-luminescence technology ที่ช่วยในการประเมินควบคุมจำนวนจุลชีพ และพิสูจน์ความสะอาดในการล้างบนผิวสัมผัสอาหาร และน้ำสะอาด surface - water cleanliness monitoring  

เป็นชุดทดสอบระบบสุขอนามัยแบบรวดเร็ว  ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว สำหรับตรวจสอบสุขอนามัยของห้องสะอาด เช่น โรงพยาบาล โรงงานผลิตอาหาร ฯ

เนื่องจากการพิสูจน์ระดับของความสะอาด มีจุลชีพที่ไม่อาจสังเกตได้ด้วยตาเปล่า ในสถานที่สะอาดที่ขบวนการผลิตอาหาร หรือ ยา ในบริเวณที่มีโอกาสเสี่ยง เช่น พื้นผิวสัมผัส หรือ ภาชนะต่างๆ  ซึ่งอาจมีเศษซากอาหารขนาดจิ๋ว ที่เป็นแหล่งพลังงานให้กับเชื้อจุลชีพปนเปื้อน
โดยการฝึกอบรม “วิธีการใช้งานเครื่องฯ”จะสามารถใช้เครื่องมือและชุดทดสอบนี้ได้เอง ในเวลาไม่นาน

การทดสอบนี้มีความสอดคล้องกับวิธีการนับจำนวนเซล ( viable cell count) ซึ่งต้องเสียเวลา รอคอยผลนาน 2-5 วัน
ผลการทดสอบทำให้ท่านสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง ตัดสินใจ ลดความเสี่ยงได้ทันที  เช่น  ล้างทำความสะอาดLine ใหม่ เพื่อป้องกันความสูญเสีย ทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่อง Cleaning Validation ( 21 CFR 211.113 Control of microbiological contamination )
เพื่อพัฒนาและปรัปปรุงระบบคุณภาพ HA HACCP/GMP และ GHPs ใหม่

 

 

สวอบทดสอบหาเศษซากโปรตีน Protein Residue Test พิสูจน์การล้างทำความสะอาดบนพื้นผิวสัมผัส อย่างรวดเร็ว 

ไม่ต้องใช้เครื่องมือวัด

สามารถอ่านผลของปฏิกิริยา หลังจากบ่มที่อุณหภูมิห้องนาน 10 นาที 

แล้วสังเกตการเทียบสี กับแผ่นเทียบสี

Colour Chart ที่ข้างหลอดมี 4 ระดับ

RESULT ผล/Status ความสะอาด/Colour สี    ระดับโปรตีน Detection limit

PASS / Clean / Green                                 <15-20 μg 

FAIL / Borderline / Grey                               50 μg   - 60 μg

FAIL / Dirt / Light Purple                              80 μg   - 250 μg

FAIL/  Heavy Dirt / Dark purple                   300 μg   - 500 μg

แสดงผลรวดเร็ว Fast, ใช้ง่าย Easy to Use, คล่องสะดวก

Flexible สำหรับงาน HACCP ,GMP ในการตรวจสอบพื้นผิวหลังการล้าง

Pro-Clean เพื่อเป็นการพิสูจน์ยืนยันความสะอาดบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร

Medi-Check เพื่อเป็นการพิสูจน์ยืนยันความสะอาดบนพื้นผิวสัมผัสเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

Visitors: 86,675