เครื่องตรวจสุขอนามัย อย่างรวดเร็ว ควบคุมจุพชีพ ATP Hygiene Monitor

Rapid Hygiene Monitoring Systems, Hygiena เป็นเครื่องตรวจระดับสาร ATP โดย bio-luminescence technology ที่ช่วยในการประเมินควบคุมจำนวนจุลชีพ และพิสูจน์ความสะอาดในการล้างบนผิวสัมผัสอาหาร และน้ำสะอาด surface - water cleanliness monitoring  

ชุดทดสอบระบบสุขอนามัยแบบรวดเร็ว  ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว สำหรับตรวจสอบสุขอนามัยของห้องสะอาด เช่น โรงพยาบาล โรงงานผลิตอาหาร ฯ

เนื่องจากการพิสูจน์ระดับของความสะอาด มีจุลชีพที่ไม่อาจสังเกตได้ด้วยตาเปล่า ในสถานที่สะอาดที่ขบวนการผลิตอาหาร หรือ ยา ในบริเวณที่มีโอกาสเสี่ยง เช่น พื้นผิวสัมผัส หรือ ภาชนะต่างๆ  ซึ่งอาจมีเศษซากอาหารขนาดจิ๋ว ที่เป็นแหล่งพลังงานให้กับเชื้อจุลชีพปนเปื้อน
โดยการสาธิตฝึกอบรม “วิธีการใช้งานเครื่อง SystemSURE ” พร้อมสวอบ(Ultra Snap) พื้นผิว จะสามารถใช้เครื่องงานทดสอบนี้ได้เอง อย่างรวดเร็วในเวลาไม่นาน


การทดสอบนี้ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับวิธีการนับจำนวนเซล ( viable cell count) ซึ่งต้องเสียเวลา รอคอยผลนาน 2-5 วัน
ผลการทดสอบทำให้ท่านสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง ตัดสินใจ ลดความเสี่ยงได้ทันที  เช่น  ล้างทำความสะอาดLine ใหม่ เพื่อป้องกันความสูญเสีย ทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่อง Cleaning Validation ( 21 CFR 211.113 Control of microbiological contamination )
เพื่อพัฒนาและปรัปปรุงระบบคุณภาพ HA HACCP/GMP และ GHPs 
เครื่องรุ่นใหม่ :  EnSURE, EnSURE Touch 

 

Pro-Clean ใช้สำหรับการพิสูจน์ยืนยันความสะอาดบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร หลังจากการล้างทำความสะอาด (อ่านผลด้วยสายตา)

 

สามารถตรวจทดสอบหาเศษซากของสารโปรตีนรวม ( โปรตีนต่างๆ ทั้งหมด ที่ตกค้าง) บนพื้นผิว

 

รุ่น Pro-clean ของ Hygiena ( ISO 9001 cert) 

 

เป็นสวอบ ใช้สำหรับตรวจทวนสุขอนามัย ยืนยันระบบการทำความสะอาด ที่บนบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร Monitoring cleanliness of food equipment surfaces in HACCP/SSOP program ยี่ห้อ Pro-Clean ของ Hygiena 

 

ใช้ในพื้นที่ทดสอบ 100 ตร. ซ.ม. ความไวที่ 20 ไมโครกรัมขึ้นไป (โดยไม่อุ่นสาร)  จะมีระดับสีที่ทดสอบ แปลผันตาม ปริมาณเศษซากของโปรตีน จิ๋วๆ ที่ตกค้าง รวมอยู่ทั้งหมด  

 

ใช้เวลาทดสอบ 10 นาที (จากเมื่อหักปลายด้ามสวอบ เพื่อเริ่มเกิดสีของปฏิกิริยาหากมีสารโปรตีนตกค้าง) 

 

การเก็บรักษาชุดทดสอบไว้ในตู้เย็น (เก็บที่อุณหภูมิ 5°C) 

 

การใช้งาน ให้แยก สวอบตามจำนวน ที่ท่านต้องการทดสอบเท่านั้น นำเอาออกมา ไว้นอกตู้เย็น20-30นาที เพื่อให้เป็นอุณหภูมิห้อง ก่อนทำการทดสอบ โดยการอ่านผลเทียบสี 

 

บรรจุ pack of 4 bags x25 swab tubes ( รวม100 swab tubes) 

Aller Snap เพื่อเป็นการพิสูจน์ยืนยันความสะอาดบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร ที่อาจมี Allergens เหลือตกค้าง หลังจากการล้างทำความสะอาด (อ่านผลด้วยสายตา)

 

Aller-Snap : ALS 100 สวอบตรวจหาโปรตีนรวมสารก่อภูมิแพ้ จากพื้นผิว ผลิตภัณฑ์ของ Hygiana , LLC

 

ใช้สำหรับตรวจหาเศษของสารโปรตีนก่อภูมิแพ้ต่างๆ เป็นการตรวจหาเศษซากโปรตีนจิ๋วของสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งจะไม่เฉพาะเจาะจง ที่บ่งชี้ชัดว่าเป็นอาหารสารก่อภูมิแพ้ชนิดใด โดยบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร หรือเพื่อใช้ตรวจยืนยันผล ระบบการล้างพื้นในการทำความสะอาด

 

Aller-Snap มีวิธีทดสอบ ง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน 

 

สามารถวัดเศษหาโปรตีนรวม ที่ความไว ระดับ 3ไมโครกรัม

 

มีความไวในการตรวจสอบโปรตีนก่อภูมิแพ้จาก ถั่วลิสง,ไข่ขาว,ถั่วเหลือง เป็นต้น ชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ผลบวกที่มีสารตกค้างมากกว่า 1-3 ppm  หรือ

 

หรือ ความไวในการตรวจสอบโปรตีนก่อภูมิแพ้จาก แป้ง,นม หรือ อาหารทะเล เช่น กุ้ง ที่มีตกค้าง , ให้ผลบวกถ้ามีระดับมากกว่า10ppm

 

โดยทั้งนี้ ต้องมีปฏิกริยาที่อุ่นสารทดสอบ ที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลานาน30นาที (หรือ 55องศาแค่15นาที)

 

 

สีของปฏิกิริยา สามารถ อ่านผลจากตาเปล่า หากมีสีเขียวเช่นเดิม แสดงว่า ไม่พบเศษโปรตีนในปริมาณดังกล่าว

 

 

การเก็บรักษาชุดทดสอบไว้ในตู้เย็น ( อุณหภูมิ 5°C) ไม่ให้โดนแสงแดดและความร้อน

 

เมื่อจะใช้งาน ต้องแยก สวอบตามจำนวนที่ต้องการเท่านั้น เอาออกมาไว้นอกตู้เย็น20-30นาที (เป็นอุณหภูมิห้องก่อนการทดสอบ) 

 

ขนาดบรรจุ pack of 100tests , Shelf life > 1ปี  

 

 

Visitors: 109,312