ความรับผิดชอบ CSR

บริษัทฯ มีแนวคิดสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ ได้ดำเนินธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ ช่วยเหลือต่อสังคม CRS 

เพื่อปฏิบัติตามหลักการ กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ อันเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม  ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และ มีสวัสดิภาพดีในการทำงาน อันจะส่งผลให้ลดปัญหาต่างๆ
เช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหาสุขภาพอาชีวอนามัย ปัญหาการกดขี่แรงงาน หรือ การเอารัดเอาเปรียบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคม   
Visitors: 54,030