ความรับผิดชอบ CSR

บริษัทฯ มีแนวคิดสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ ได้ดำเนินธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ ช่วยเหลือต่อสังคม (CSR )

เพื่อปฏิบัติตามหลักการ กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ อันเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม  ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และ มีสวัสดิภาพดีในการทำงาน อันจะส่งผลให้ลดปัญหาต่างๆ
เช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหาสุขภาพอาชีวอนามัย ปัญหาการกดขี่แรงงาน หรือ การเอารัดเอาเปรียบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคม และ ปัญหาโรคระบาด 

10 มิ.ย. 2564 15-16น. ศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง บางซื่อ

จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับบุคคากรทางการแพทย์ จำนวน200ที่ ที่ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชน   

 

11 พ.ค. 2564 15-16น. ร.พ.เลิดสิน

จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับบุคคากรทางการแพทย์ จำนวน150ที่ 

ซึ่งกำลังต่อสู้ กับ สถานการณ์โรค covid-19   

 

Visitors: 122,381