งานแสดงสินค้า

  • งานแสดงสินค้าและงานประชุมสัมนานานาชาติ ด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ ปี 2564

Thailand Lab Int'l 2021 

1-4 Sep. 2021 , Bitec ,Bangkok , TH 

Analytical Laboratory Equipment & Technology

Biotechnology & Life Sciences

Chemicals & Safety 

Visitors: 109,317