งานแสดงสินค้า

านแสดงสินค้าและงานประชุมสัมนานานาชาติด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์

Thailand Lab Int'l 2017 , BITEC , 6-8 Sept 2017
Visitors: 7,359