งานแสดงสินค้า

านแสดงสินค้าและงานประชุมสัมนานานาชาติด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์

Thailand Lab Int'l 2018 , BITEC , 12-14 Sept 2018
Visitors: 16,719