Food Allergen Test Kits ชุดตรวจอาหารก่อภูมิแพ้ น้ำล้าง สวอบพื้นที่ผิว อย่างรวดเร็ว

ชุดตรวจทดสอบอาหารสารก่อภูมิแพ้ แบบรวดเร็ว ไม่ต้องอุ่นต้ม ไม่ต้องใช้เครื่องมือ

ใช้ตรวจวัด food allergens ที่ตกค้างอยู่บนพื้นผิวภาชนะ อาหาร หรือ น้ำล้างจากไลน์การผลิตอาหาร 

ที่ไลน์การผลิต ที่จุดเสี่ยง แบบ on-site testing 

แยกตรวจสอบรายชนิด แสดงผลอย่างรวดเร็ว Lateral Flow Device : LFD 

เช่น นม หรือ สารเคซีน ไข่ ถั่วต่างๆ งา มะพร้าว มัสตาร์ด ฯ และ อาหารทะเล กุ้ง ปลา  

 

การตรวจสารก่อภูมิแพ้ตกค้างต่างๆ จากบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร food contact surface 

จากการสวอบพื้นที่ผิว 100 ตร.ซม.

 

การตรวจสารallergens ต่างๆ ตกค้างจากตัวอย่างทดสอบ (ที่ไม่ใช่สภาพของเหลว)

Swab สวอบตรวจวสอบโปรตีนของสารก่อภูมิแพ้รวมทั้งหมด ของ Hygiena รุ่น AllerSnap
ใช้สำหรับทวนสอบความสะอาดของพื้นผิว surface hygiene แบบ semi-quantitative result                                            ตามแผนควบคุมสารก่อภูมิแพ้ของระบบ GMP หรือ ระบบความปลอดภัยในอาหารต่างๆ

 

สามารถตรวจพบ สารก่อภูมิแพ้ตกค้างต่างๆ ระหว่าง 1-10 ppm ขึ้นไป จะให้สีindicator ม่วงแดง

ภายในเวลา 15-30 นาที ที่อุณหภูมิ 37/56 องศา 

อ่านผลเทียบสี ตรวจสอบระดับของปริมาณของสารโปรตีนของสารก่อภูมิแพ้ ต่างๆ ที่ตกค้างอยู่บนพื้นผิว

เพื่อยืนยันระบบอาหารปลอดภัย โดยเป็นการพิสูจน์ความสะอาดในขบวนการล้างทำความสะอาด clean validation ภาชนะ เครื่องจักร 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 132,046