Food Allergen Test Kits ชุดตรวจอาหารก่อภูมิแพ้ น้ำล้าง สวอบพื้นที่ผิว อย่างรวดเร็ว

 การตรวจสารก่อภูมิแพ้ตกค้างต่างๆ จากบนพื้นผิวอาหาร food surface

 การตรวจสารallergens ต่างๆ ตกค้างจากตัวอย่างทดสอบ ที่ไม่ใช่สภาพของเหลว

Swab สวอบตรวจวสอบโปรตีนของสารก่อภูมิแพ้รวมทั้งหมด ของ Hygiena รุ่น AllerSnap
ใช้สำหรับทวนสอบความสะอาดของพื้นผิว surface hygiene แบบ semi-quantitative result

สามารถตรวจพบความสกปรก หรือ พบสารก่อภูมิแพ้ตกค้างต่างๆ ระหว่าง 1-10 ppm ขึ้นไป จะให้สีม่วงแดง

ภายใน 15-30 นาที ที่อุณหภูมิ 37/56 องศา 

อ่านเทียบสี ตรวจสอบระดับของปริมาณของสารโปรตีนสารก่อภูมิแพ้ต่างๆในที่ตกค้างบนพื้นผิว

ชุดทดสอบสารซัลไฟต์ sulphite หรือ sulfite แบบรวดเร็ว และ แบบหาระดับปริมาณ 

Visitors: 44,034