สวอบตรวจความสะอาด สุขลักษณะในสถานที่จำหน่ายอาหาร ภาชนะวางและใส่อาหาร

 • สวอบตรวจหาเศษโปรตีนสารก่อภูมิแพ้ตกค้าง allergens - protein residues indicator จาก soy , milk , egg , peanut , etc.

 

ใช้ทดสอบหาเศษอาหารก่อภูมิแพ้ขนาดจิ๋วที่อาจหลงเหลืออยู่บนผิวสัมผัส หลังการล้างทำความสะอาด food contact surface ที่อาจสังเกตไม่พบด้วยตาเปล่า ในพื้นที่ 100 ตร. ซ.ม.  เป็นการทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหาร แบบ แสดงผลได้ทันที่ Instant Swab 

 • จุดประสงค์ในการใช้งาน :  เพื่อยืนยัน หรือ ทวนสอบผลสำเร็จในแผนการความสะอาด validating hygiene status 
 • ผลิตภัณฑ์  :  M2401 จาก MIoBS (Morinaga ISO 9001), JPN.  

  

 • ความไว Sensitivity : ระดับความไว 10 µg protein
 • พร้อมใช้ Ready-To-Use : ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน รวดเร็วทันที ใช้กับงานตรวจความสะอาด cleanliness ,การรักษาความสะอาดของสุขาภิบาลโรงงาน , การตรวจสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร และ สินค้าอนามัย  ตรวจสอบภาชนะสัมผัสอาหาร หรือ ภาชนะใส่อาหาร เขียง จาน หรือ ระบบการขนส่งวัตถุดิบอาหาร 
 • ความเกี่ยวข้อง Application : ใช้ในการตรวจติดตาม sanitation monitoring ภายในไซด์งานการผลิตอาหารของโรงงาน HACCP / GHP ที่จุดสัมผัสร่วม หรือจุดเสี่ยง on-site ภายนอกสถานที่ ในงานตรวจภาคสนาม field test  
 • การอ่านผล Interpreting the results โดยเทียบสีด้วยสายตา หากสวอบเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเขียว แสดงว่าพบสารโปรตีนก่อภูมิแพ้ตกค้าง ( low level contamination) และ เปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้นขึ้น จากโปรตีนตกค้างที่มากขึ้นด้วย จนเป็นสีเขียวเข้มจัด ซึ่งเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนสกปรก Highly contaminated
 • การเก็บรักษา Storage : การเก็บรักษาสวอบที่อุณหภูมิ 4°C ถึง 25°C ระวังอย่าให้โดนแสงแดด 
 • อายุใช้งาน Shelf life : >12-18 เดือน 
 • ขนาดบรรจุ Test Pouch : ขนาดบรรจุ 50 การทดสอบ 
 • ประโยชน์ Benefit : เป็นการตรวจโปรตีนตกค้างที่พื้นผิว อาจเกิดการปนเปื้อนจาก food allergens ที่ตกค้างอยู่ , ช่วยประเมินระดับ Hygiene level ของงานสุขอนามัยอาหาร ที่ทราบผลได้เร็ว real-time (ผลการทดสอบทาง microbiology รออีกหลายวัน ) จึงช่วยให้ความมั่นใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เป็นสัญญาณเตือนแรกเริ่มก่อน Early Warning Sign ช่วยป้องกันลดความเสี่ยงของการบริโภคอาหารเป็นพิษ food poisoning หรือ อาหารท้องเสีย food diarrhea 

 

Visitors: 135,194