ชุดทดสอบปริมาณกรดและเปอร์ออกไซด์ที่มีอยู่ในน้ำมัน Acid Value , Peroxide value

       ชุดทดสอบค่าของ กรดและเปอร์ออกไซด์ ในน้ำมันพืช

        Range meq/kg : 0-50 และ KOH : 0-5.0 mg/g 

Visitors: 52,435