ชุดตรวจชนิดสายพันธ์ุสปีชีส์เนื้อ FlowThrough for Raw meat or Surface Tests

 

Raw Meat FlowThrough™ Tests for onsite detection 

 

การทดสอบเพื่อระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนโดยเจตนา Threat Assessment and Critical Control Point (TACCP)


•Food test ชุดตรวจทดสอบ สปีชีย์ชนิดของเนื้อสัตว์ meat species ที่เป็นอาหารปลอมปน Food Frauds หรือ อาจมีการเจือปน adulteration 

 

•Surface test ชุดทดสอบหาเศษเนื้อสัตว์ ที่ตกค้างอยู่บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร ในขบวนการผลิตอาหาร

ผลิตภัณฑ์: ของ Bio -Check จากประเทศสหราชอาณาจักร 

จุดประสงค์: เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบช่องโหว่ vulnerability assessment ช่วยให้มั่นใจในการปกป้องอาหาร (Food Defense) โดยการตรวจทวนสอบตัวอย่างเนื้อ ที่อาจปลอมปน หรือ ถูกเจือปนมาจากเนื้อสัตว์ต่างๆ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อม้า เนื้อแกะ เนื้อสัตว์ปีก และ เนื้ออื่นๆ

หลักการ: FlowThrough™ ใช้ง่าย สะดวก อ่านผลรวดเร็วในเวลา 12 นาที

ระดับการทดสอบ: เป็นการตรวจ animal* species โดยระบุชนิดของโปรตีนเนื้อสัตว์ในแต่ละชนิด ที่ระดับ 1%

 

 

Visitors: 57,150