เครื่องตรวจสุขอนามัย พิสูจน์ความสะอาด ควบคุมจุลชีพ Rapid Hygiene Monitor

เครื่องตรวจสุขอนามัย พิสูจน์ความสะอาด ควบคุมจุลชีพ Rapid Hygiene Monitor สำหรับตรวจสอบพื้นผิว ภาชนะสัมผัสและมือ แสดงผลอย่างรวดเร็วทันที ในเวลา 10วินาที

 

ผลิตภัณฑ์ Kikkoman Biochemifa , JPN ( ISO 9001 Cert)

 

Rapid Hygiene Monitor รุ่น Lumitester เป็นการตรวจระดับสารบ่งชี้ทางชีวภาพระดับโมเลกุลของจุลชีพสิ่งมีชีวิต ในวัฏฏะจักรวงจร สารอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต

หรือ ATP ( AMP, ADP และ ATP หรือ A3 ) รวมถึงบ่งชี้ถึงเศษสาร (อาหารใหม่-เก่า) ตกค้างต่างๆ ร่วมด้วย

 

โดยหลักการเปล่งแสง Luminescence Technology สามารถช่วยในการประเมินในทางอ้อมในการควบคุมจำนวนจุลชีพ และ พิสูจน์ความสะอาดในการล้างบนผิวสัมผัส surface cleanliness monitoring ของระบบ Cleaning validation เป็นระบบทดสอบสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ทราบผลทันที real time 

 

ใช้งานง่าย : สะดวก : ประหยัด : แสดงผลรวดเร็ว : ส่งกระจายผล บันทึกข้อมูลต่อเนื่องสม่ำเสมอได้ง่ายในแบบ digital 

 

สำหรับตรวจพิสูจน์ยืนยันความสะอาด cleaning verification เช่น ห้องสะอาด (ในโรงงานอาหาร สถานพยาบาล) โรงงานที่ผลิตสินค้าสุขอนามัย เครืองสำอาง น้ำ หรือ ยา เป็นต้น ให้ความมั่นใจเรื่องระดับความปลอดภัยในการใช้และ/หรือการบริโภค

 

เนื่องจาก germs เชื้อจุลชีพไม่อาจสังเกตได้ด้วยตาเปล่า จึงต้องตรวจสอบในบริเวณที่มีโอกาสเสี่ยง ที่พื้นผิวสัมผัส (เช่น พื้นวางอาหาร) ซึ่งอาจมีเศษซากโปรตีน-ขนาดจิ๋ว ตกค้างเป็นแหล่งพลังงานให้กับเชื้อจุลชีพเจริญเติบโตเกิดขึ้น และ อาจเกิดการปนเปื้อนข้าม

 

การทดสอบนี้ มีให้ผลรวดเร็วกว่าวิธี culture แบบดั่งเดิม ในการนับจำนวนเซลจุลชีพ ( Total Viable Count) ซึ่งต้องรอผลจากห้องแลบปฏิบัติการ นาน 2-5 วัน


ประโยชน์จากการทดสอบ : 

ทำให้ท่านสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง ตัดสินใจ ลดความเสี่ยงได้ในทันที เช่น ล้างทำความสะอาดLine ใหม่ , คัดแยกสินค้า เพื่อป้องกันความสูญเสียในการผลิตทั้งหมด ทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่อง cleaning validation  (21 CFR 211.113 Control of microbiological contamination )

 

สามารถใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ระบบคุณภาพ HA , HARPC , GHPs HACCP , cGMP , etc ในการตรวจสอบ และ ทวนสอบ ระบบการการทำความสะอาด แบบขึ้นคลาวด์ cloud ได้

 

Technical Information

เครื่อง Model         :  Lumi-tester Smart

เวลาในการทดสอบ  : 10วินาที

จอแสดงผล           :  LED display

การปรับ Calibration: แบบปรับอัตโนมัติ Automatic พร้อมตรวจสอบ Self -Diagnosis 

ช่องทางพอร์ต Port : USB สำหรับถ่ายโอนข้อมูล พร้อม Data analysis software และ/หรือ Bluetooth* 

อุณหภูมิการทดสอบ : 5 °C to 40°C

หน่วยการวัด           : 0 to 999,999 RLUs (Relative Light Units) 

การเก็บข้อมูล         : ความจำ Data memory จำนวน 2,000 Analyses 

การใช้ไฟฟ้า           : 2 x AA alkaline batteries หรือ 2 x nickel-metal hybrid batteries 

น้ำหนัก Weight      : 255 กรัม

ขนาด L x W x H    : 176 x 65 x 40 มม. อื่นๆ Additional info: แสดงผล Date and time และ มีระบบปรับชดเชยอุณหภูมิ temparature compensation   

 

สวอบ Surface Test : Lucipac A3 ได้รับการรับรอง จาก AOAC  ในการตรวจพื้นผิวสัมผัส

สวอบ Water Test : Lucipac A3 สำหรับตรวจน้ำ และตัวอย่างทดสอบของเหลว 

                      

Note : Lumitester Smart ใช้ Bluetooth* เชื่อมโยงผลการswab แบบไร้สาย กับ โทรมือถือหรือtablet สามารถตั้งค่า บันทึก วิเคราะห์ multiple data แสดงผลผ่าน App จัดการข้อมูลรวบรวม ในCloud เรียกดูผลได้จากทุกเวลาทุกหนแห่ง

 
 
ส่งผลเชื่อมโยง Connection การทำความสะอาดจากจุดที่ทดสอบ ผ่านการขึ้น Clond ส่งให้หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ               หรือ หน่วยที่เกี่ยวข้อง หรือ แม้แต่ลูกค้า ให้ได้รับทราบผลได้ในทันทีร่วมกัน เป็นประจำด้วย
 
 
เพราะการเฝ้าระวังทางด้านสุขอนามัย อย่างรวดเร็ว มีความจำเป็น ที่จะช่วยลดความเสี่ยง risk management ในการเกิดปัญหาการปนเปื้อนข้าม cross contamination ที่จุดสัมผัสร่วม หรือ จุดที่เกิดความสกปรกได้ง่าย
 
การตรวจเฝ้าระวัง monitor ที่ดี จะต้องทำได้ง่าย เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งานทั้งองค์กร
 
โดยการวัดระดับสาร ATP เป็นการตรวจเฝ้าระวังด้านสุขอนามัย แบบทราบผลได้ทันที เหมาะสำหรับงานจัดการต่างๆ
 ตัวอย่าง หลังการทำความสะอาด สามาถวัดระดับ ATP ได้ลดลง >97% 
 ( จากก่อนล้างทำความสะอาด 14,711 RLUs ลดลงเป็น 411 RLUs )

  • โรงงานผลิตอาหาร-เครื่องดื่ม food and beverage
  • งานบริการด้านอาหาร food services
  • สถานพยาบาล health care
  • การฝึกอบรมผู้สัมผัสอาหารในการปฏิบัติงาน GHP หรือ ทวนสอบความถูกต้องในขบวนการล้าง cleanliness validation
  • ธุรกิจการจัดการด้านอาคารและสถานที่ janitorial services
  • สถานที่ ที่มีจุดสัมผัสร่วม เช่น มือจับประตู ลูกบิดประตู ก๊อกเปิด-ปิดน้ำ สวิตช์เปิด-ปิด ต่างๆ และ อื่นๆ

 

การวัดระดับ แบบ ATP-A3 assay นอกจากวัดหาสารATP ที่เกิดจากการเจริญของจุลชีพ ยังสามารถวัดไปถึงสาร ADP และ AMP โดยเฉพาะ จุดที่มีเศษโปรตีนอาหาร ปลาและเนื้อ เศษโปรตีนสารก่อภูมิแพ้ตกค้างตกค้าง 

นอกจากเป็น ATP microbial Monitor ยังเป็นการทดสอบทั้ง food residues ,food allergens residues ที่มีความไวสูง (high sensitivity) ร่วมด้วย ทำให้เกิดความมั่นใจ สำหรับการดำเนินงานในระบบ GHPs

 

เกณฑ์ทดสอบ 
 
ใช้แยกระดับ สะอาด หรือ ปนเปื้อน Common Threshold Setting, ATP- A3 Assay ( RLU : Relative Light Unit ) 
 
พื้นผิวสัมผัสอาหาร Food contact soft surface: 500-1000 RLUs
 
พื้นผิวสัมผัสชนิดสแตนเลส Food contact stainless surface : 200-400 RLUs
 
มือผู้ปฏิบัติการสัมผัสอาหาร Food service hands : 1500-3000 RLUs
 
ห้องในโรงพยาบาล Hospital ward : 500-2000 RLUs
 
เครื่องมือทางการแพทย์ Reusable Medical Devices : 100 RLUs
 
ห้องสะอาด Clean Workstation : 500 -1000 RLUs
 
น้ำสะอาด Total ATP Water : 200-500 RLUs
 
 

 เครื่อง Lumitester ทุกรุ่น ที่จำหน่ายจากตัวแทนของ Kikkoman Biochemifa สามารถตรวจวัดทวนสอบ                                   โดยสอบเทียบ กับ Checker ในการปรับค่า Calibration ( และ/หรือ แก้ไข ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ ออกหนังสือรับรอง) 

 เครื่องรับประกันคุณภาพ 1ปี แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 57,150