ผลิตสินค้าจากผลิตภัณฑ์นม Dairy

เพื่อการตรวจสอบต่างๆ

จุลชีพก่อโรค 

สารยาปฏิชีวนะ Antibiotics ต่างๆ แบบ single หรือ combo multi-sensor 

สาร Aflatoxin M1

 

เพื่อวัดวัดกิจกรรมอัลคาไลน์ฟอสฟาเทส ในผลิตภัณฑ์นม

เพื่อตรวจการพาสเจอร์ไรซ์  Pasteurization Verification

ด้วยสวอล ZymoSnap ALP 

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 122,381