การตรวจ เครื่องเทศ สมุนไพร Spices, Herbs

เพื่อการตรวจสารโลหะหนัก Heavy Metal Tests : 

โดยเฉพาะสาร ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สารหนู และ สารโลหะหนักอื่นๆ


เพื่อตรวจนับจำนวนเชื้อ และ หาเชื้อจุลชีพก่อโรคต่างๆ*Visitors: 139,672