ผลิตอาหารทะเลแปรรูป

รายการตรวจทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

APPLICATION IN SEAFOOD INDUSTRY

Microbial Detection : Commonly tested parameters

  •          Total Count (TC)
  •          E.coli and Coliform (EC)
  •          Enterobacteriaceae (ETB)
  •          Yeast & Mold (YM)
  •          Staphylococcus aureus (XSA)
  •          Salmonella (SL)
  •          Listeria (LS)
  •     Vibrio parahaemolyticus (VP)

รายการตรวจทดสอบทางด้านเคมี สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

 

3-MCPD 3 Monochloropropane-1,2-diol

AHD 1-aminohydantoin

AMOZ 3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone

AOZ 3-amino-2-oxazolididone

ASP Amnesic shellfish poisoning

AZA Azaspiracid

Aw Water activity

CAP Choramphenical

Cd Cadmium

Cip Ciprofloxacin

CTC Chlortetracycline

DA Domoic acid

Dan Danofloxacin

DSP Diarrhetic shellfish poisoning

DTX Dinophysistoxins

EDTA Ethylenediaminetetra acetic acid

Enr Enrofloxacin

Flu Flumequin

FQ Fluoroquinolone

Hg Mercury

Hist Histamine

MG&LMG Malachite green and Leuco-malachite green

NF Nitrofuran

Nor Norfloxacin

Oxo Oxolinic acid

OTC Oxytetracycline

P2O5 The combination of phosphoricacid-phosphates di, tri Ben Benzoic acid and polyphosphate (% as P2O5)

Pb Lead

PSP Paralytic shellfish poisoning

PTX Pectenotoxin

QL Quinolones group

Sar Sarafloxacin

SEM Semicarbazide Dif Difloxacin

SO2 Sulfurdioxide

Sor Sorbic acid

Sum FQ Dan+Enr+Cip+Nor+Sar+Dif

TC Tetracyclines

TTC Tetracycline

TN Total nitrogen

YTX Yessotoxin 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 137,012