งานตรวจสอบพืชหลังเก็บเกี่ยว Post Harvest

เพื่อการทดสอบ คุณภาพของผลผลิต หรือการปนเปื้อนธัญพืช หลังการเก็บเกี่ยว post harvest

Visitors: 135,198