งานตรวจสุขาภิบาลอาหารและตรวจคุณภาพน้ำ

เพื่อตรวจสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานและสถานที่จำหน่ายอาหารVisitors: 109,310