งานสุขาภิบาลอาหารและตรวจคุณภาพน้ำ Sanitary

เพื่อตรวจคุณภาพน้ำ และ สุขลักษณะของภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานและสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน


Visitors: 139,678