งานสุขาภิบาลอาหารและตรวจคุณภาพน้ำ Sanitary

เพื่อตรวจคุณภาพน้ำ และสุขลักษณะของภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานและสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน


Visitors: 122,381