การตรวจสารพิษจากเชื้อรา Mycotoxins

ชุดทดสอบสารพิษจากเชื้อราMycotoxin ชนิดอะฟลาทอกซินรวม Total Aflatoxins 

เลือก ระดับทดสอบที่ 4ppb , 10ppb , 20ppb 

ชุดทดสอบสารพิษจากเชื้อรา Mycotoxin ได้รับการรับรอง test kit system จาก USDA-FGIS

สำหรับตรวจสาร Mycotoxin ทำการทดสอบควบกันหลายชนิดไปพร้อมๆกัน โดยการใช้น้ำสะอาด เป็นสารสกัด จึงสะดวก และง่าย กับการเตรียมตัวอย่างทดสอบเพียงครั้งเดียว 

  •  อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin)   
  •  ฟูโมนิซิน (Fumonisins)
  •  ดีออกซีนิวาลีนอล (Deoxynivalenol) 
  •  ซีราลีโนน (Zearalenone)
  •  ออคราทอกซิน (Ochratoxin) 
Visitors: 135,182