การตรวจสารพิษจากเชื้อรา Mycotoxin

 

ชุดทดสอบสารพิษจากเชื้อรา Mycotoxin ได้รับการรับรอง test kit system จาก USDA-FGIS

สำหรับตรวจสาร Mycotoxin ควบหลายชนิดไปพร้อมกัน 

  •  อฟลาทอกซิน (Aflatoxin )   
  •  ฟูโมนิซิน (Fumonisins )
  •  ดีออกซีนิวาลีนอล (Deoxynivalenol ) 
  •  ซีราลีโนน (Zearalenone )
  •  ออคราทอกซิน (Ochratoxin )

 โดยการใช้น้ำสะอาด เป็นสารสกัด จึงสะดวก และง่าย กับการเตรียมตัวอย่างทดสอบเพียงครั้งเดียว 

Visitors: 50,396