การตรวจอาหารปลอมปน food adulteration

ชุดตรวจหาสารเมลามีน Melamine Test kit

Food Defense ที่เป็นมาตรการป้องกันอาหารให้มีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนโดยเจตนา (Intentional Adulteration) ซึ่งแตกต่างจาก Food Safety เป็นการป้องกันให้อาหารปลอดภัยจากการปนเปื้อน โดยไม่ได้เจตนา (Unintentional Adulteration)

Visitors: 132,035