การตรวจสารปนเปื้อนต่างๆ contaminants

Food Contaminants สารปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ในอาหาร 

ารปนเปื้อนในอาหารต่างๆ เป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บ ป่วยได้ เป็นสารเคมี chemical อาจมีในวัตุดิบอาหาร หรือ เกิดขึ้นในขบวนการผลิตอาหาร ซึ่งสามารถตรวจวัดหาได้โดยการใช้ ชุดตรวจทดสอบ Test Kits ได้ ดังนี้

 

 • Acrylamide (Emerging food contaminants) อะคริลาไมด์ เป็นสารเคมีในอาหารประเภทอบกรอบ ทอด ปิ้ง คั่ว
 • Afla-toxin อะฟลาทอกซิน เป็นสารพิษที่ผลิตจากเชื้อรา ที่สร้างสารพิษaflatoxins ในภาวะที่อาหารมีความชื้น
 • Agro-chemical สารเคมีทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • Algal toxins สารพิษที่สร้างจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินBlue-Green algae หรือ Cyanobacteria มีผลต่อ ตับ และ/หรือ ระบบประสาท
 • Arsenic สารหนู (As) เป็นสารก่อมะเร็ง มีอันตรายแบบเฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง
 • Cadmium สารแคดเมียม (Cd)
 • Cabamate
 • Clenbuterol
 • DDT
 • Dioxins
 • Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs)
 • Environmetal contaminants*
 • Gelatin
 • Heavy Metals
 • Histamine
 • Industrial Chemicals (Hydrocarbons)
 • Ionophores
 • Lead
 • Malachite Green
 • Markers for bioactivity
 • Melamine
 • Mercury                                                                                                                                              
 • Mycotoxins
 • Nitrofurans
 • Ochratoxin
 • PAHs (Processing contaminants)
 • Pesticides
 • Petroleum
 • Plasticisers in food
 • Radiative Contaminants
 • Sudan Dyes
 • Toxins : Marine bio-toxin - Paralytic Shellfish Poisoning (PSP)
 • Veterinary Residues (Additives)

 

 


 • Eurofins Abraxis.jpg
  ชุดตรวจสารไอโอโนฟอร์ต่างๆ Ionophores Elisa Test เนื่องจากการป้องกันโรคบิด โดยไม่ใช้ยาฏิชีวนะ หรือ สารเร่งโตในสัตว์เคี้ยวเอื้องเป็นสิ่งจำเป็นแต่การใช้จะต้องมีการเฝ้าระวัง ผลประทบสา...

Visitors: 132,039