การผลิตธัญพืช Cereals

เพื่อการทดสอบระดับ Pesticides ยาฆ่าแมลง 4 กลุ่ม หรือ วัดระดับปริมาณ 

ยาต้านวัชพืชต่างๆ ที่อาจตกค้างอยู่ในวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

Visitors: 122,381