เอกสาร MSDS

เอกสาร MSDS (หรือ  SDS) ย่อมาจาก  Material Safety Data Sheet หมายถึง เอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสาร

มีเนื้อหาหลัก ก็คือ เพื่อสื่อถึงความเสี่ยง การป้องกันและวิธีใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย และสามารถจัดการกับสารเคมีนั้นได้เมื่อเกิดเหตุ 16 ข้อ ตามระบบ GHS                 

GHS : Globally Harmonized System 

 • 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือจำหน่าย (Identification)
 • 2. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/ Information on Ingredients)
 • 3. ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย (Hazards Identification)
 • 4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)
 • 5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)
 • 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ (Accidental Release Measures)
 • 7. การขนถ่ายเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and storage)
 • 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันภัยส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)
 • 9. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (Physical and Chemical Properties)
 • 10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)
 • 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)
 • 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์ (Ecological Information)
 • 13. มาตรการการกำจัด (Disposal Considerations)
 • 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (Transport Information)
 • 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)
 • 16. ข้อมูลอื่น (Other Information)
Visitors: 135,198