เอกสาร CoA

CoA หรือ Certificate of Analysis คือ ใบรับรอง หรือ ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สินค้า ทดสอบ หรือ รับรองคุณภาพ ของสินค้า จากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า

รายละเอียดที่ระบุใน CoA 
Product Name: ชื่อสินค้า
Batch Number & Lot No.: สินค้าที่ผลิตเสร็จในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  เมื่อผู้ซื้อรับสินค้าต้องเช็คว่าสินค้านั้นมี Batch Number เดียวกับที่ระบุใน CoA 
Manufacturing Date วันที่ผลิต
Expiration Date วันหมดอายุ

บริษัท จะแนบเอกสาร CoA ให้เมื่อจัดส่งสินค้า หรือ ทันทีที่ได้รับจากผู้ผลิต

Visitors: 132,033