ประชาสัมพันธ์ GHPs ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420)

ประชาสัมพันธ์ จาก กองอาหาร อย.

GMP ฉ.420

 

สำหรับรายเก่า อนุโลมให้ใช้ผลการตรวจตาม GMPเก่า (ที่ตรวจก่อนวันที่ 7 ต.ค.64) ใด้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ผลตรวจผ่านเกณฑ์

 

รายใหม่ หมายถึง รายที่ยังไม่มีใบอนุญาตหรือเลขสถานที่ผลิต ก่อนวันที่ 11 เม.ย.64 ดังนั้นการตรวจเพื่ออนุญาตสถานที่ ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.64 เป็นต้นไป จะตรวจด้วยหลักเกณฑ์ใหม่

 

การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร( อ2 ) ที่ครบ 3 ปี หลังประกาศใช้กระทรวงสาธารณสุข ฉ. 420 แล้ว

ทาง อย. ยอมรับใบรับรอง ที่ยังไม่หมดอายุ ที่รับรองมาตรฐานการผลิตไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เหมือนเดิม เช่น มีใบรับรอง HACCP Rev.2020 ของ Codex ที่รับรองระบบงาน โดย ACFS

เนื่องจาก GHPs Rev. 2020 ถือว่าเทียบเท่าข้อกำหนดพื้นฐานของ GMP 420 แต่ไม่เท่าข้อกำหนดเฉพาะของ GMP 420

 

ดังนั้น หากผู้ประกอบการ ผลิตอาหารที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ ได้แก่ น้ำบริโภคฯ น้ำแร่ฯ น้ำแข็ง นมพาสเจอร์ไรส์ LACF/AF ต้องใช้ ใบรับรอง HACCP หรือมาตรฐานอื่นที่สูงกว่า

 

ที่มา กลุ่มงานอนุญาตอาหาร สังกัดกองอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

 

มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 02-590-7187 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420)  : https://bit.ly/3kzxDYg

Visitors: 132,033