ตรวจน้ำสะอาด ATP water test อย่างรวดเร็ว

น้ำสะอาดมีระดับ Total ATP (A3) Water : 200-500 RLUs

การใช้น้ำภายในโรงงาน เป็นส่วนสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อล้างวัตถุดิบ เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ ลำเลียงอาหาร และ อื่นๆ โดยน้ำที่ใช้จำเป็นต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือต้องปรับคุณภาพ ตรวจสอบได้เสมอ

Visitors: 117,990