เครื่องแยกสารด้วยอำนาจแม่เหล็ก Magnetic Separators

Magnetic Particle Kits : ชุดทดสอบสาร4 ประเภท โดยการแยกออกด้วยอนุภาคแม่เหล็ก

Magnetic Beads:(26)เม็ดอนุภาคแม่เหล็ก เพื่อการสกัดแยกสารต่างๆ 

Magnetic Purification Kits:(4)ชุดสกัดเพิ่มความบริสุทธิ์สารด้วยอนุภาคแม่เหล็ก                                                                           

Visitors: 117,990