วัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือ ยาฆ่าแมลงตกค้างตกค้าง ในอาหาร

มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป มกษ. 9002-2559

 

สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ฉ.ที่ 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2560

https://www.acfs.go.th/.../comm.../20190612180029_728991.pdf

 

สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ฉ.ที่ 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 พฤศจิกายน 2560

https://www.acfs.go.th/.../comm.../20190620002607_518172.pdf

 

สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ฉ.ที่ 3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 ธันวาคม 2563

https://www.acfs.go.th/.../comm.../20201217152645_698416.pdf

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P387.PDF

 

ประกาศสำนักงาน อย. เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง 

http://food.fda.moph.go.th/.../announ_fda/387_Pesticide.pdf

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 393) พ.ศ. 2561 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉ.ที่2)

(เพิ่มชนิดอาหารและปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของ คาร์โบซัลแฟน, กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต และ อิมิดาโคพริด และเพิ่ม ไดโนทิฟูราน เป็นลำดับที่ 53 ของบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2561/E/264/T_0010.PDF

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 393 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 2)

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/No.393.pdf 

Visitors: 132,034