ความผิดพลาด ผลที่คลาดเคลื่อนทางห้องปฏิบัติการ

ความผิดพลาดทางห้องปฏิบัติการ 

เมื่อผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ไม่ตรงกัน: 

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงความผิดพลาดทางห้องปฏิบัติการนั้น ก้ออาจเกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุ ดังนี้
 

1.        การเก็บรักษาตัวอย่างไม่ถูกวิธี หรือ ไม่ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง sampler อย่างเหมาะสม

2.        เก็บตัวอย่างไม่ได้สัดส่วน และ ไม่กระจายเก็บอย่างเพียงพอ

3.        การเก็บตัวอย่างไม่พอ ไม่ครบตามต้องการ

4.        ตัวอย่างมีการเสื่อมไปจากการนำส่งตรวจ

5.        Systematic error เป็นค่าความผิดพลาดทางเทคนิคที่เกิดจากเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ รวมทั้งผลที่เกิดจากสภาพแวดล้อมข้างเคียง

6.        มีความคลาดเคลื่อน จากความแม่นยำ (Accuracy) และความเที่ยง (Precision) ของเทคนิคเฉพาะที่แตกต่างกัน

7.        Gross error เป็นค่าความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ทดสอบเอง การสังเกตที่ผิดพลาดไป การคำนวณที่ผิดพลาด

8.        มีสิ่งปนเปื้อนรบกวน ที่อาจทำให้ผลการตรวจเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือ มีผลต่อวิธีการวิเคราะห์

9.        ขาดระบบควบคุมคุณภาพ ใน/หรือ ระหว่างห้องปฏิบัติการ

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 132,033