สวอบSwabตรวจความสะอาดสุขอนามัยของพื้นผิวสัมผัส contact surface test

สวอบ Swab ตรวจพื้นผิวสัมผัส surface test เช่น ตรวจหาเศษสิ่งตกค้าง เช่น โปรตีน จากพื้นภาชนะ หรือ พื้นที่ผิวสัมผัสอาหาร food surface เพื่อพิสูจน์ยืนยันความสะอาดในขบวนการล้าง ที่จะต้องไม่พบสารตกค้าง

 

Protein Residual Swab เป็นการทดสอบหาเศษซากโปรตีนที่อาจตกค้างอยู่ที่พื้นผิว พื้นวาง หรือ ภาชนะ ภายใน10 นาที ( ระดับ sensitivity ความไวที่ 20 ไมโครกรัม / 100 ตร. ซ.ม.)

 

Allergens ( Protein) Residual Swab เป็นการทดสอบหาเศษซากโปรตีนรวมของโปรตีนจากสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ที่อาจตกค้างอยู่ที่พื้นผิว พื้นวางอาหาร หรือ ภาชนะ ภายใน 15-30 นาที ( ระดับ sensitivity ความไวที่ 1ถึง10ไมโครกรัม ตามแต่ชนิดของ allergens/ พื้นที่ 100 ตร.ซ.ม.)

 

สินค้าใกล้เคียง

 

TOC residual  Test สวอบทดสอบหาเศษซากสารอินทรีย์ (น้ำตาลโมเลกุล glucose,lactose residues detection)

 

หากต้องการทดสอบสอบด่วน ให้ใข้ การสวอบตรวจสารชีวเคมี ATP  ด้วยเครื่อง Luminometer   

Environmental swab on food surface for microbial count

การเก็บตัวอย่างเชื้อจุลชีพ จากพื้นผิวสัมผัส โดยการสวอบ เพื่อนำตัวอย่างไปตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์  

จะทำการสวอบ หลังจากการทำความสะอาดไลน์การผลิต ที่พื้นผิวสัมผัสอาหาร เป็นการตรวจทวนสอบ เพื่อยืนยันว่า วัสดุอุปกรณ์ ภาชนะนั้น มีการดูแลที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ตลอดจนบุคลากรไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนโรคต่างๆ Foodborne Pathogens

Compact Dry Swab เป็นทางเลือกให้พิจารณา 

เป็น swab test แบบพร้อมใช้  มีความสะดวกในการใช้งาน 

ในหลอด มีก้านสวอบ บรรจุสารรักษาสภาพให้กับจุลชีพ 1mL , ที่ก้นมีฝาเกลียว สามารถไขออกเพื่อถ่ายเท sample (1mL) จากในหลอด ลงในตลับเพลทพร้อมใช้ ได้ทันที หรือ อาจถ่ายลงสารละลายเจือจาง dilution solution หรือ enrichment broth , selective medium ต่างๆ    

ประโยชน์ : สามารถเก็บตัวอย่างจากพื้นผิวได้ง่ายขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความมั่นใจในขบวนการเก็บตัวอย่างจุลชีพ microbial preservation

Compact Dry Swab มีขนาดบรรจุ 40สวอบต่อกล่อง มีอายุการใช้งาน>1ปี เก็บที่อุณหภูมิ 1ถึง30องศา 


Visitors: 50,396