ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์

การสุ่มตัวอย่าง sampling และ การตรวจสาร Mycotoxins ต่างๆ 

Total Aflatoxin 

Vomitoxin โวมิตท็อกซิน (DON) 

โอคราท็อกซิน-เอ OTA 

ฟูโมนิซิน FB1

ไทรโคทีซีน ทีทู T-2

ซีราลีโนน ZEN  

 

 

 

 

Visitors: 57,148