ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์

การสุ่มเก็บตัวอย่าง sampling และ การตรวจสารพิษจากเชื้อรา Mycotoxins ต่างๆ 

  • อะฟลาทอกซินรวมทั่งหมด Total Aflatoxin 
  • โวมิตท็อกซิน ( Vomitoxin ; DON) 
  • โอคราท็อกซิน-เอ OTA 
  • ฟูโมนิซิน FB1
  • ไทรโคทีซีน ทีทู T-2
  • ซีราลีโนน ZEN  

 

 

 

 

Visitors: 109,403