สินค้าอุตสาหกรรม

 

สินค้า ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ส่วนมากมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทดสอบในเบื้องต้น หรือ เพื่อหาระดับปริมาณสาร ในการช่วยท่านประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองก่อน เพื่อการจัดการในด้านอุตสาหกรรมอาหาร และ สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย  

งานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป : ในด้านการตรวจ ความปลอดภัยในอาหาร โดยตรวจนับจำนวนเชื้อจุลชีพ เชื้อก่อโรค , ตรวจสารเคมีตกค้าง , ป้องกันสิ่งตกค้าง หรือปลอมปน ,การทดสอบ food allergens ต่างๆ  และ ทวนสอบความสะอาดสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ATP hygiene and environmental monitoring

อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม : การตรวจคุณภาพน้ำหรือแหล่งน้ำ อย่างรวดเร็ว หลาย parameters, Algal toxin (Microcystin -LR) test  

สินค้าผลิตภัณฑ์นม : การตรวจจุลชีพก่อโรค สารยาปฏิชีวนะ Antibiotics แบบ single หรือ combo multi-sensor 

ผลไม้ :  การทดสอบระดับPesticides ยาฆ่าแมลง และ ยาต้านวัชพืชต่างๆ ที่อาจตกค้างอยู่ในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์

เครื่องเทศ สมุนไพร : การตรวจสารโลหะหนัก Heavy Metal Test : ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สารหนู 

เนื้อสัตว์ : การทดสอบสารเร่งเนื้อแดง Beta -Agonist ตลอดจนการทดสอบเนื้อหมูปนปลอม Haltest    

วัตถุดิบอาหารสัตว์ : การสุ่มตัวอย่าง และ การตรวจสาร Mycotoxins ต่างๆ เช่น Afla-toxin Vomitoxin 

โรงงานผลิตอาหาร : อุปกรณ์สำหรับตรวจพิสูจน์ และใช้ในงาน HACCP/GMP :  Metal Detectable Products , Certified metal test pieices 

อาหารทะเล : การทดสอบสารไนโตรฟูราน Nitrofurans , การทดสอบสาร Histamine  

เครื่องสำอาง : การตรวจระวังเชื้อก่อโรคต่างๆ  PA ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา    

อุตสาหกรรมยา : อุปกรณ์เก็บตัวอย่างทดสอบปลอดเชื้อ Steriware หรือ ผลิตจาก สแตนเลส เกรด316L 

การศึกษา : เพื่อการทดสอบวิจัยและนวตกรรม  

อื่นๆ

Visitors: 109,312