ส่งเสริมการตรวจสอบความปลอดภัยคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ

 

สินค้า ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ส่วนมากมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทดสอบในเบื้องต้น หรือ เพื่อหาระดับปริมาณสาร ในการช่วยท่านประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองก่อน เพื่อการจัดการในด้านอุตสาหกรรมอาหาร และ สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย  

 

งานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป : ในด้านการตรวจ ความปลอดภัยในอาหาร โดยตรวจนับจำนวนเชื้อจุลชีพ เชื้อก่อโรค , ตรวจสารเคมีตกค้าง , ป้องกันสิ่งตกค้าง หรือปลอมปน ,การทดสอบ food allergens ต่างๆ  และ ทวนสอบความสะอาดสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ATP hygiene and environmental monitoring

 

อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม : การตรวจคุณภาพน้ำหรือแหล่งน้ำ อย่างรวดเร็ว หลาย parameters, ตรวจสารพิษปนเปื้อนจากสาหร่าย Algal toxin (Microcystin -LR) test  

 

สินค้าผลิตภัณฑ์นม : การตรวจจุลชีพก่อโรค สารยาปฏิชีวนะ Antibiotics แบบ single หรือ ตรวจสารหลายชนิด แบบ combo multi-sensor 

 

ผัก-ผลไม้ :  การทดสอบระดับ Pesticides ยาฆ่าแมลง และ ยาต้านวัชพืชต่างๆ ที่อาจตกค้างอยู่ในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์

 

เครื่องเทศ สมุนไพร : การตรวจสารโลหะหนัก Heavy Metal Test : ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สารหนู และโลหะหนักอื่นๆ

 

เนื้อสัตว์ : การทดสอบสารเร่งเนื้อแดง Beta -Agonist ,Antibiotics ตลอดจนการทดสอบเนื้อหมูปนปลอม Halal pork test    

 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ : การสุ่มตัวอย่าง และ การตรวจสาร Mycotoxins ต่างๆ เช่น Afla-toxin, Vomitoxin, etc.

 

โรงงานผลิตอาหาร : อุปกรณ์สำหรับตรวจพิสูจน์ และใช้ในงาน HACCP/GMP :  Metal Detectable Products , Certified metal test pieices 

 

อาหารทะเล : การทดสอบสารไนโตรฟูราน Nitrofurans , Antibiotics และ การทดสอบ สาร Histamine  

 

เครื่องสำอาง : การตรวจระวังเชื้อก่อโรคต่างๆ  PA ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา และ เชื้อสตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส 

  

อุตสาหกรรมยา : อุปกรณ์เก็บตัวอย่างทดสอบ ปลอดเชื้อ Steri-ware หรือ ผลิตจาก สแตนเลส เกรด316L ลดการปนเปื้อนสารโลหะหนัก

 

การศึกษา : เพื่อการทดสอบวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพสินค้า ทางด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ 

 

 

Visitors: 135,198