สินค้าอุตสาหกรรม

 

สินค้า ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ส่วนมากมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทดสอบในเบื้องต้น หรือ เพื่อหาระดับปริมาณสาร ในการช่วยท่านประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองก่อน เพื่อการจัดการในด้านอุตสาหกรรมอาหาร และ สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย  


งานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป : ในด้านการตรวจ ความปลอดภัยในอาหาร โดยตรวจนับจำนวนเชื้อจุลชีพ เชื้อก่อโรค , ตรวจสารเคมีตกค้าง , ป้องกันสิ่งตกค้าง หรือปลอมปน ,การทดสอบ food allergens ต่างๆ  และ ทวนสอบความสะอาดสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ATP hygiene and environmental monitoring


อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม : การตรวจคุณภาพน้ำหรือแหล่งน้ำ อย่างรวดเร็ว หลาย parameters, Algal toxin (Microcystin -LR) test  


สินค้าผลิตภัณฑ์นม : การตรวจจุลชีพก่อโรค สารยาปฏิชีวนะ Antibiotics แบบ single หรือ combo multi-sensor 


ผลไม้ :  การทดสอบระดับPesticides ยาฆ่าแมลง และ ยาต้านวัชพืชต่างๆ ที่อาจตกค้างอยู่ในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์


เครื่องเทศ สมุนไพร : การตรวจสารโลหะหนัก Heavy Metal Test : ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สารหนู 


เนื้อสัตว์ : การทดสอบสารเร่งเนื้อแดง Beta -Agonist ,Antibiotics ตลอดจนการทดสอบเนื้อหมูปนปลอม Halal pork test    


วัตถุดิบอาหารสัตว์ : การสุ่มตัวอย่าง และ การตรวจสาร Mycotoxins ต่างๆ เช่น Afla-toxin, Vomitoxin 


โรงงานผลิตอาหาร : อุปกรณ์สำหรับตรวจพิสูจน์ และใช้ในงาน HACCP/GMP :  Metal Detectable Products , Certified metal test pieices 


อาหารทะเล : การทดสอบสารไนโตรฟูราน Nitrofurans , การทดสอบสาร Histamine  


เครื่องสำอาง : การตรวจระวังเชื้อก่อโรคต่างๆ  PA ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา  

  

อุตสาหกรรมยา : อุปกรณ์เก็บตัวอย่างทดสอบปลอดเชื้อ Steriware หรือ ผลิตจาก สแตนเลส เกรด316L 


การศึกษา : เพื่อการทดสอบวิจัยและนวตกรรม  


ด้านอื่นๆ

Visitors: 122,381